disclaimer

Privacy

CVO Lethas respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van zijn cursisten en bezoekers.
Het centrum verzamelt informatie zoals type browser en IP-adres. Die gegevens verkrijgen we via Google Analytics en cookies en verhogen het gebruiksgemak van deze website. E-mailadres en naam verkrijgen we via de registratieprocedure en hebben we nodig om de inschrijvingsprocedure te vervolledigen. Het centrum zal de persoonsgegevens van de gebruikers niet aan derden verkopen of bezorgen zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Volgens de GDPR zijn de volgende rechten van toepassing:

1. Recht op inzage/toegang

Iedere gebruiker en bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

2. Recht op rechtzetting

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

5. Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.


Afwijzing van aansprakelijkheid

CVO Lethas zet alles in het werk om de website beschikbaar, juist en up-to-date te houden maar kan geen garantie bieden met betrekking tot de juistheid, de volledigheid en het up-to-date zijn van de gegevens op de website. CVO Lethas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onderbreking van de beschikbaarheid van de site en evenmin voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een onderbreking. De teksten op de website hebben een louter informatief karakter en kunnen niet als persoonlijk advies aan bezoekers worden beschouwd. CVO Lethas is niet aansprakelijk voor de inhoud op websites die van of naar www.cvolethas.be linken en evenmin voor schade die zou volgen door het raadplegen van die websites.

Copyright

© Niets uit www.cvolethas.be mag geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CVO Lethas.