Wat is Betaald Educatief Verlof (B.E.V.)?

Wanneer je een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs volgt, heb je soms de mogelijkheid om extra verlof zonder loonverlies te krijgen. Je kan deze aanvullende vakantiedagen gebruiken om bv. de lessen te volgen of om thuis te studeren. Je werkgever ondervindt hiervan geen enkel financieel nadeel want deze dagen worden door de overheid aan hem terugbetaald.

Betaald educatief verlof is een gewaarborgd recht dat aan de werknemer moet toegestaan worden. Je werkgever kan in principe geen enkele reden inroepen om het B.E.V. te weigeren of de duur ervan te beperken, op voorwaarde dat de gevolgde opleiding voldoet aan de wettelijke voorwaarden en dat de organisatie van het werk niet in het gedrang komt.

Goed om te weten:

 • De gevolgde opleiding moet minimum 32 uur per schooljaar omvatten.
 • Er moet geen rechtstreeks verband zijn tussen de opleiding die je wil volgen en je eigenlijke beroep. Zo kun je bijvoorbeeld een opleiding Russisch volgen en daar B.E.V. voor krijgen, ook al heb je voor je werk helemaal geen Russisch nodig.
 • Wie zijn aanvraag voor B.E.V. heeft ingediend, geniet van een zekere bescherming tegen ontslag. M.a.w. het feit dat je B.E.V. neemt, kan nooit een reden voor ontslag zijn.

Wie heeft er recht op betaald educatief verlof?

Om recht te hebben op B.E.V. moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • tewerkgesteld zijn in de privé-sector of een contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (NMBS, Belgacom, De Post). Zijn dus uitgesloten: werknemers tewerkgesteld bij de Staat, de Gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW’s en de intercommunales, en ook het onderwijzend personeel.
 • voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers)
 • deeltijdse werknemers hebben vaak ook recht op een aantal uren B.E.V. Informeer hiervoor bij je werkgever. Raadpleeg ook de website http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof

Hoeveel loon krijg ik bij betaald educatief verlof?

Je vindt een up-to-date antwoord op de website http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof

Geven alle opleidingen in ons centrum recht op B.E.V.?

In CVO Lethas Brussel geven alle opleidingen recht op B.E.V.

Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht?

Je hebt het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde cursussen, maar met een maximum. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op 1 uur (60 minuten) B.E.V.

  Gewone maxima

Maxima als beroepsopleiding

(knelpuntenberoep, 1ste opleiding HSO)*

  cursusuren vallen niet samen met arbeidstijd cursusuren vallen samen met arbeidstijd  
Taalopleidingen (voor een of meerdere taalcursussen) 80 80 80
Alle andere opleidingen (voor een of meerdere cursussen) 100 120 180

 * meer info kan je verkrijgen op onze secretariaten

Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.

Wanneer kan ik dat verlof opnemen?

De planning van deze extra dagen verlof moet altijd in overleg met de werkgever gebeuren. Hij mag je verlof op een bepaald moment weigeren, als de werkplanning op jouw afdeling hierdoor in het gedrang zou komen.

Het educatief verlof moet opgenomen worden tussen het begin van de cursus en het einde van de examenperiode, met uitzondering van alle schoolvakanties en vakantiedagen. M.a.w. je kan geen dagen B.E.V. nemen in bv. de kerst- of krokusvakantie, of na het officiële einde van je cursus.

Als je niet in je examen zou slagen en je krijgt een kans op een herexamen, kan je B.E.V. verlengd worden tot het einde van deze periode, op voorwaarde dat je ook echt aan de herexamens deelneemt. In dit geval moet je zeker een attest aan je werkgever bezorgen waarin we de data van de tweede examentijd vermelden.

Hoeveel keer mag ik maximaal afwezig zijn?

Wie gebruik maakt van B.E.V., dient de cursussen heel stipt te volgen. De overheid eist dat wij je aanwezigheid nauwkeurig controleren.

Je mag niet meer dan 10 % per trimester ongewettigd afwezig zijn. Dit percentage wordt berekend op het werkelijk aantal gegeven lesuren. Ben je toch meer dan 10% ongewettigd afwezig gebleven, dan verlies je het recht op B.E.V. voor een periode van 6 maanden, en kan je werkgever het ten onrechte uitbetaald loon van jou terugvorderen!

Als gewettigde afwezigheden aanvaarden we

 • een medisch attest voor ziekte van de cursist of een lid van de familie die onder hetzelfde dak woont,
 • een afwezigheid voor beroepsredenen (via een verklaring van de werkgever),
 • een afwezigheid door familiale omstandigheden: een overlijden van een familielid,de geboorte van je kind (via een officieel attest),
 • een staking van het openbaar vervoer,
 • overmacht zoals extreem winterweer (bv. erge sneeuwval en ijzel).

Alle wettigingen worden altijd aan je eigen overzichtsblad vastgeniet, en met de juiste code aangeduid.

Wat gebeurt er als ik de opleiding stopzet of niet slaag?

Als je de cursus wil stopzetten, meld je dit onmiddellijk op het secretariaat. Op dat moment wordt ook je B.E.V. stopgezet en onze medewerkers maken voor je werkgever een nieuw attest van nauwgezetheid, met de juiste datum van de stopzetting van de cursus. Je krijgt 5 dagen om je werkgever hierover in te lichten.

Kan ik mijn B.E.V. verliezen?

Ja,

 • als je zelf de cursus stopzet,
 • als je meer dan 10 % ongewettigd afwezig bent geweest (per trimester gerekend!),
 • als je een winstgevende activiteit tijdens je B.E.V. uitoefent,
 • als je 2 maal eenzelfde cursus volgt zonder te slagen, dan verlies je definitief het recht op B.E.V. voor die cursus.

Het kan dan gebeuren dat de werkgever ten onrechte loon voor B.E.V. heeft toegekend. In dit geval kan de werkgever geen terugbetaling bekomen vanwege het ministerie. De werkgever heeft dan een periode van 3 jaar om het ten onrechte betaalde loon terug te vorderen van de werknemer.

Waar vind ik meer uitgebreide informatie over B.E.V.?

Nog meer informatie (bv. over loon en terugbetaling) kan je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof

Lees zeker ook de uitgebreide brochure ""Wegwijs in het betaald edcuatief verlof". Heb je nog specifieke vragen dan kan je mailen naar educatief.verlof@meta.fgov.be.