FAQ

Humane wetenschappen

Algemene vragen

De volledige opleiding duurt 1.5 jaar. Als je recht hebt op vrijstellingen, dan heb je minder les of wordt je traject korter.

Je kan er ook voor kiezen om je opleiding te spreiden. Dan werkt de trajectbegeleider een traject op maat uit. 

Je hebt les van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16.30 u. Je volgt les op campus Rouppe, Rouppeplein 16 in Brussel.

In september en oktober volg je, tenzij je een vrijstelling behaalt, de opfrismodules van natuurwetenschappen, wiskunde en talen. 

Na de herfstvakantie starten de eigenlijke modules van de verschillende vakken.

Je krijgt een gedetailleerd uurrooster bij inschrijving.

Er zijn in een schooljaar 2 startmomenten: in september en in januari. Afhankelijk van vrije plaatsen kan je voor bepaalde vakken ook nog starten op andere momenten.

Om te kunnen slagen moet je 75% van de lessen aanwezig zijn.

Er zijn geen examens, er zijn voor alle modules permanente evaluaties (= wekelijkse evaluatiemomenten) tijdens de les.

Bij lift BRUSSEL krijg je vakinhoudelijke ondersteuning voor de meeste vakken van Humane Wetenschappen (derde graad). Je kan ervoor kiezen om één of meerdere vakken te volgen in contact in AV (Algemene Vorming) én in te schrijven voor één of meerdere vakken bij lift BRUSSEL.

Wil je meer uitleg? Een trajectbegeleider bekijkt samen met jou de mogelijkheden en zoekt een passend traject.

Voor bepaalde modules kan je een vrijstelling krijgen op basis van jouw laatste rapport (maximaal 4 jaar oud), een certificaat behaald in een ander CVO of resultaten van de examencommissie. Je kan eveneens deelnemen aan de vrijstellingsproeven om je traject te verkorten. 

Bij inschrijving bekijken we of je daar recht op hebt en krijg je meer info over de vrijstellingsproeven.

Inschrijvingsvoorwaarden

voor AV (Algemene Vorming):

  • als je inschrijft in september moet je ten laatste op 31 december van dat jaar 18 worden;
  • als je inschrijft in februari moet je minimaal 18 jaar zijn.

Als je anderstalig bent, moet je een certificaat van Nederlands Richtgraad 2 (een deelcertificaat van Nederlands Richtgraad 2.4) behaald hebben.

Tarieven en reducties

De modules in AV (Algemene Vorming) zijn gratis. Je betaalt enkel een bijdrage voor het lesmateriaal  (1 euro per 10 lestijden). 

In het volwassenenonderwijs heb je geen recht op een studietoelage.

Als je jonger bent dan 25 dan krijg je nog steeds je kinderbijslag (nieuwe benaming: groeipakket) als je minstens 17u per week les volgt en steeds aanwezig bent.

Tot 25 jaar kan je schoolabonnementen voor het openbaar vervoer krijgen. Heb je een uitkering van het OCMW? Dan kan je met een voordeeltarief het openbaar vervoer gebruiken.

Je kan een studentenkaart aanvragen bij het CVO waar je ingeschreven bent.

Werk je? Dan kan je educatief verlof aanvragen bij je inschrijving, na akkoord van je werkgever.

Werk je? Dan kan je opleidingscheques aanvragen bij de VDAB. Zo kan je je inschrijvingsgeld en cursusgeld volledig recupereren.

Inschrijven en betalen

Je volgt altijd eerst verplicht een infosessie. Meteen daarna kan je inschrijven.

Je kan inschrijven via deze link.

Eventueel kan je voor de start van je opleiding de nodige vrijstellingen behalen.

Je identiteitskaart of document van wettig verblijf in België

Je betaalkaart

Rapporten die niet ouder zijn dan 4 jaar en/of reeds behaalde certificaten van andere erkende instellingen of examencommissie voor eventuele vrijstellingen

Voor anderstaligen: het behaalde certificaat Nederlands, Richtgraad 2 – NT2 2.4

De nodige documenten voor de korting van het inschrijvingsgeld

Eventueel info voor je zorgdossier, bv: attest leerproblemen, verklaring CLB, …

Voor de talen (Nederlands, Frans en Engels) en voor de opfrismodules van wiskunde en wetenschappen kan je vrijstellingsproeven afleggen.

Je trajectbegeleider bekijkt wat er mogelijk is bij je inschrijving.

Ja dat kan. Schoolrapporten uit het secundair onderwijs die niet ouder zijn dan 4 jaar kunnen recht geven op vrijstellingen voor de algemene vakken. Je trajectbegeleider beslist of je vrijstelling krijgt of niet.

Bij je inschrijving kan je voor de opfrismodules van wiskunde en natuurwetenschappen en voor de talen (Nederlands, Frans, Engels) vrijstellingsproeven afleggen. De data van de proeven krijg je bij je inschrijving.

Je kan 1 keer per schooljaar deelnemen aan vrijstellingsproeven. Je vrijstellingen zijn enkel geldig in dit centrum.