Graduaat Boekhouden HBO5 - CVO Lethas

Boekhoud(st)er - een knelpuntberoep dat het verschil maakt!

Een efficiënt gevoerde boekhouding zorgt voor een grote toegevoegde waarde binnen een onderneming. In de opleiding Boekhouden leer je financiële gegevens interpreteren en een volledige boekhouding beheren, van inboeking tot rapportering.

Deze afdeling wordt modulair aangeboden in samenwerking met Odisee. Na de volledige reeks van modules en verdediging van een projectwerk behaalt U een diploma gegradueerde Boekhouden.

Boekhouder is nog steeds een knelpuntberoep. Met je diploma ‘Gegradueerde in de boekhouding’ kan je zonder twijfel snel aan de slag. Je kunt ook verder studeren. Via een brugtraject kun je het bachelordiploma Bedrijfsmanagement behalen.

Overdag of 'avonds? Aan jou de keuze! Het modulair systeem kan aangepast worden aan jouw ritme. De lesgevers komen hoofdzakelijk uit het bedrijfsleven en geven op een praktische en boeiende manier les. Op het einde van de opleiding loop je stage zodat je je opgedane kennis in een concrete situatie kunt toepassen.

Hier vind je heel wat informatie over wat we jou allemaal kunnen bieden. Maar kom zeker ook eens op gesprek bij onze trajectbegeleiders. Zij kijken graag samen met jou voor de allerbeste oplossingen op jouw maat.

 

Op campus Odisee worden volgende infodagen georganiseerd voor HBO5:

*         zaterdag 17 maart 2018 van 9u30 tot 13u

*         zaterdag 21 april 2018 van 9u30 tot 13u

*         zaterdag 23 juni 2018 van 9u30 tot 13u

*         zaterdag 8 september 2018 van 9u30 tot 13u 

 
Inschrijven kan ENKEL OP DE CAMPUS ODISEE vanaf 20 juni tijdens de openingsuren van het secretariaat.  

Hoe ziet het programma er uit?

Om te slagen in de opleiding moet je een reeks modules met succes volgen.

 

A1 Basis dubbel boekhouden:

De techniek van het dubbel boekhouden wordt stapsgewijs aangeleerd en ingeoefend.

 • De dubbele boekhouding van begin- tot eindbalans: werking en terminologie
 • Boekhoudkundige verwerking van de courante commerciële verrichtingen met speciale aandacht voor hun opname in de BTW-aangifte
 • Boekhoudkundige verwerking van inningen en vorderingen
 • Boekhoudkundige verwerking van personeelskosten
 • Basisstudie van de activa, passiva en eindejaarsverrichtingen

Voorkennis: Er is geen voorkennis vereist. Dit is de meest aangewezen module om in deze graduaatsopleiding te starten.

A2 Aanvullend dubbel boekhouden: 

In deze vervolgmodule krijg je een grondigere kennismaking met de uitgebreide registratietechniek van de ondernemingsverrichtingen, je bestudeert nog verder de balans- en de resultatenrekeningen en de verwerking van de eindejaarsverrichtingen.
Op het einde ben je in staat de jaarrekening op te stellen.

 • Je bestudeert de balans- en de resultatenrekeningen diepgaander.
 • Afsluiten van het boekjaar en het uitvoeren van regularisaties: verbeteren van fouten, registreren van de juiste waarde, overlopende rekeningen.
 • Opstellen van een jaarrekening.
 • Juridische aspecten van de boekhouding met aandacht voor de uitvoeringsbesluiten en internationale richtlijnen en standaarden.
 • Voorraadbeheer en waarderingsregels .

Voorkennis: Geslaagd zijn voor de module A1 Basis dubbel boekhouden. Je kan ook instappen in deze vervolgmodule als je je voorkennis kan bewijzen via andere geldige studiebewijzen of als je slaagt in een vrijstellingsexamen.

A3 Computerboekhouden:

In deze module krijg je een concrete toepassing via de computer van de technieken die je aangeleerd hebt in de modules Basis Dubbel boekhouden.

De mogelijkheden en de werking van het boekhoudpakket Octopus worden toegelicht aan de hand van een realistisch dossier. Je leert boekingen uitvoeren in de verschillende dagboeken, gaande van eenvoudige alledaagse verrichtingen tot complexere handelingen zoals de jaarafsluiting en de opening van het volgende boekjaar.

Voor een fictief bedrijf doen we de volgende handelingen:

 • aan- en verkoopfacturen inboeken
 • creditnota's inboeken
 • klanten- en leveranciersfiches aanmaken, verwijderen en aanpassen
 • hetzelfde voor rekeningnummers
 • financiële verrichtingen inboeken aan de hand van rekeninguittreksels en kasdocumenten
 • diverse verrichtingen opstellen en boeken, waaronder lonen, afschrijvingen en eindejaarsverrichtingen
 • een boekjaar afsluiten en openen

De link met stockbeheer wordt doorgenomen, en we maken ook de link met de btw-aangifte.

Voorkennis: Geslaagd zijn voor de module A1 Basis dubbel boekhouden. Je kan ook instappen in deze vervolgmodule als je je voorkennis kan bewijzen via andere geldige studiebewijzen of als je slaagt in een vrijstellingsexamen.

A4 Inleiding tot BTW:

In deze inleidende cursus leer je wie BTW-belastingplichtig is, welke verplichtingen je dan hebt , of je BTW op een factuur moet aanrekenen en in welke mate die aftrekbaar is,... Ook de verwerking van aankopen en verkopen in de periodieke BTW-aangifte komen uitgebreid aan bod.

 • Principe, toepassingsgebied, de belastbare handelingen, de belastingplichtige
 • Levering van goederen
 • Prestatie van diensten
 • In- en uitvoer
 • Intracommunautaire verwerving en levering
 • Maatstaf van heffing
 • Tarieven en aftrek van voorbelasting
 • Verplichtingen voor de heffing van de BTW
 • Invullen van de BTW-aangifte
 • Teruggaaf van de belasting
 • Controlemaatregelen 

Voorkennis: Er is geen voorkennis vereist.

B1 Vennootschapsrecht

Wat is een rechtspersoon? Hoe richt ik een BVBA op? Welke aansprakelijkheid draag ik als bestuurder in een NV? Kan ik mijn aandelen in een Comm.V. verkopen? Ik wil mijn CVBA beëindigen, hoe doe ik dat?

In deze cursus bespreken we de oprichting, organisatie, werking en beëindiging van de meest voorkomende vennootschapsvormen. We vergelijken ze met elkaar zodat je inzicht verwerft in de typische kenmerken van de diverse vennootschapsvormen. We bekijken ook de VZW en meer onbekende vennootschapsvormen als de Europese vennootschap en de vennootschap met sociaal oogmerk. We besteden hierbij de nodige aandacht aan de praktische toepassing van de wetgeving.

Voorkennis: Er is geen voorkennis vereist.

B2 Vennootschapsboekhouden

Het specifieke kenmerk van vennootschapsboekhouden ligt in de relatie van het dubbele boekhouden tot de vennootschap. Uitgaande van realistische situatieschetsen en voorbeelden worden de kernproblemen behandeld.
De wettelijke vereisten worden bondig aangebracht en je leert de levensfasen boekhoudkundig te verwerken: oprichting, wijziging van het maatschappelijk kapitaal, resultaatverwerking, ...

 • Keuze van de ondernemingsvorm
 • Boekingen tijdens het leven van een vennootschap: oprichting, verhoging en vermindering van het maatschappelijk kapitaal, inkoop van eigen aandelen, resultaatverwerking, overstap naar discontinuïteit (slapende vennootschappen) en vereffening
 • Bespreking van enkele bijzondere gevallen: fusie en splitsing en inbreng van een algemeenheid van goederen of een bedrijfstak 

Voorkennis: Geslaagd zijn voor de modules A1 Basis dubbel boekhouden en A2 Aanvullend dubbel boekhouden.
Je kan ook instappen als je je voorkennis kan bewijzen via andere geldige studiebewijzen of als je slaagt in een vrijstellingsexamen.

B3 Inleiding tot Vennootschapsbelasting

In deze module leer je de aangifte van een vennootschap doen en de verschuldigde belasting berekenen. Je verneemt wie aan de vennootschapsbelasting is onderworpen en waarom.

Vervolgens maak je, uitgaande van de aangifte in de vennootschapsbelasting, stapsgewijs kennis met de verschillende bewerkingen om de belastbare grondslag van de vennootschap te bepalen. Vooral de eerste bewerking, waarbij je leert om, vertrekkende vanuit de jaarrekening, het fiscaal resultaat te bepalen (de beweging van belastbare reserves, verworpen uitgaven en uitgekeerde dividenden) wordt uitvoerig behandeld. Door het maken van oefeningen maak je je deze aangiftetechniek eigen.

Tenslotte leer je de verschuldigde vennootschapsbelasting berekenen. Je verwerft inzicht in verschillende belastingtarieven en je kan ook voorheffingen en voorafbetalingen op het aangifteformulier vermelden.

Voorkennis: Er is geen voorkennis vereist. We raden toch ten zeerste aan om eerst C2 Personenbelasting, A4 BTW, B1 Vennootschapsrecht en zeker vooraf B2 Vennootschapsboekhouden te volgen. Je kan ook je voorkennis bewijzen via andere attesten of diploma's, of een vrijstellingsproef afleggen.

C1 Sociale wetgeving

Je krijgt een inzicht in de geldende reglementering en de wederzijdse rechten en plichten van werkgevers en werknemers, en dit zowel bij de totstandkoming van een arbeidscontract als tijdens de lopende duur en bij de beëindiging van een overeenkomst.
Tenslotte worden de diverse sectoren van de sociale zekerheid toegelicht.

 • Collectieve arbeidsverhoudingen
 • De individuele arbeidsovereenkomst: soorten, verplichtingen van werkgever en werknemer, schorsing en einde van de arbeidsovereenkomst
 • Uitzendarbeid
 • De arbeidsreglementering en het arbeidsreglement
 • Het recht van bezoldiging
 • Loonberekening en documenten
 • De arbeidswet: arbeidsduur, nachtarbeid, gelijke behandeling van vrouwen en mannen, betaalde feestdagen
 • Het betaald educatief verlof
 • De veiligheid en de gezondheid van de werknemers
 • Sluiting van de ondernemingen
 • Het sociaal statuut van werknemers en zelfstandigen
 • De wet op de arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • De sociale verplichtingen voor de werkgever 

Voorkennis: Er is geen voorkennis vereist.

C2 Inleiding tot personenbelasting

De personenbelasting is één van de meest boeiende takken binnen de Belgische fiscaliteit. Met deze inleidende cursus personenbelasting brengen wij je de vereiste theoretische en praktische vaardigheden bij om de aangifte van de personenbelasting (Tax-on-web) op een professionele en adequate manier in te vullen.

Vertrekkende vanuit de regels van het fiscaal wetboek leer je, onder begeleiding van de lector, een antwoord geven op tal van belastingvraagstukken:

 • Wat is de invloed van de burgerlijke stand, gezinstoestand en lichamelijke toestand van de belastingplichtige op de belastingberekening?
 • Hoe worden inkomsten uit verhuurde en niet-verhuurde onroerende inkomsten belast?
 • Hoe worden spaargelden belast?
 • Welke regels gelden er bij beroepsinkomsten van loontrekkenden en bedrijfsleiders?
 • Hoe worden winsten en baten uit een zelfstandige activiteit belast?
 • Hoeveel beroepskosten kan je in aftrek brengen?
 • Hoeveel aftrekbare bestedingen kan je in mindering brengen?
 • Moeten er diverse inkomsten worden belast?
 • Hoe bereken je de belastingen op de inkomsten?

Dankzij de praktische aanpak met case studies krijg je de kans om tijdens de lessen de materie voldoende in te oefenen. Op die manier word je stapsgewijs voorbereid om je kennis in een beroepsomgeving te gaan gebruiken.

We besteden ook heel wat aandacht aan de fiscale actualiteit en de nieuwe wetswijzigingen op het vlak van de personenbelasting. Op die manier is deze cursus zowel geschikt voor de graduaatsstudenten die een diploma ambiëren, als voor professionals die hun bestaande kennis willen opfrissen.

Voorkennis: Er is geen voorkennis vereist.

C3 Burgerlijk, handels- en economisch recht

Verschillende topics uit het burgerlijk, handels- en economisch recht als onmisbare schakel van een volwaardige algemene vorming van iedere boekhouder worden besproken en toegelicht met voorbeelden uit de praktijk:

 • Algemene rechtsprincipes
 • Zakenrecht: de goederen, indeling, eigendom, wijzen van verkrijging, beperkingen, vruchtgebruik
 • Erfrecht en huwelijksvermogenstelsels
 • Verbintenissenrecht: bronnen, indeling, grondbeginselen, geldigheid, tenietgaan
 • Gebruikelijke contracten: koopcontract, huurovereenkomst, verzekeringscontract
 • Zekerheden: borgstelling, inpandgeving, hypotheek, voorrechten
 • Rechten en verplichtingen van de handelaar
 • De handelstussenpersonen
 • Consumentenrecht: verkoop op afbetaling
 • Wet op de marktpraktijken
 • Wet op de continuïteit van de ondernemingen
 • Het faillissement 

Voorkennis: Er is geen voorkennis vereist.

D1 Bank- en beurswezen

Je krijgt een duidelijk zicht op het economisch belang en de juridische omkadering van het Belgisch (en eventueel internationaal) bank- en beurswezen. Bovendien verwerf je praktische kennis op het vlak van de verschillende betaalmiddelen, kredietvormen en beleggingsproducten.

Het bankwezen
 • Historiek
 • De kredietinstellingen
 • De activiteiten van de kredietinstellingen
 • Betaalmiddelen
 • Kredietvormen
 • Beleggingsvormen
Het beurswezen
 • De beleggingsvormen
 • De werking van de beurs
 • Internationale context
 • Digitalisering en dematerialisering
 • Effectisering

Dit alles gekoppeld aan het actuele, ruime macro-economisch kader.

Voorkennis: Er is geen voorkennis vereist.

D2 Financiële algebra

In deze module worden diverse onderwerpen van de financiële wiskunde behandeld, onderverdeeld in drie grote thema's:

 • intrestberekening
 • annuïteiten
 • leningen

Je leert disconto, enkelvoudige en samengestelde intrest berekenen, aflossingsplannen voor leningen opstellen en rekenen met annuïteiten. Het accent ligt op het actief kunnen toepassen van de leerstof en je leert werken met het rekenblad Excel.

Voorkennis: Er is geen voorkennis vereist.

E1 Financiële analyse

Je leert de informatie van de jaarrekening van bedrijven haarfijn analyseren. Met die financiële gegevens kan je dan ratio’s berekenen over de financiële sterkte van ondernemingen en het verhaal achter deze cijfers interpreteren. Aan de hand van diverse voorbeelden van actieve bedrijven oefen je de theorie in en leer je zelf een analyserapport schrijven. In een extra seminarie komt een expert gastspreker zijn ervaringen en kennis van de financiële wereld delen.

Volgende elementen komen aan bod in de cursus:

 • Studie van de jaarrekening: wetgeving, handelsrapporten, ondernemingsdossier en interessante websites om financiële informatie te vinden
 • Financiële analyse: herwerken van de balans en de resultatenrekening, horizontale en verticale analyse, netto bedrijfskapitaal
 • Berekening van ratio’s met betrekking tot de liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit en toegevoegde waarde van bedrijven
 • Het belang van cashflow analyse
 • Financieringstechnieken
 • Falingspredictie

Je maakt een financiële analyse van een onderneming naar keuze. De lector begeleidt je hierin en op geregelde tijdstippen dien je werkstukken in om deze te bespreken. Het rapport wordt uiteindelijk mondeling toegelicht aan de hand van een PowerPointpresentatie.

Indien je slaagt voor deze module, krijg je een attest met de vermelding van je resultaat.

Met je nieuwe expertise kan je dan aan de slag om balansen te ontrafelen en zelfs voorstellen formuleren om de financiële gezondheid van bedrijven te verbeteren.

Voorkennis: Geslaagd zijn voor de module A1 Basis dubbel boekhouden. Je kan ook instappen als je je voorkennis kan bewijzen via andere geldige studiebewijzen of als je slaagt in een vrijstellingsexamen.

E2 Audit

Je leert controleprocedures opstellen en opvolgen. Uiteindelijk kan je een sluitende controle van de procedures van de jaarrekening van een eenvoudige onderneming uitvoeren, rekening houdend met de deontologische principes terzake.

 • Doel van de waarmerking van de jaarrekening
 • Interne versus externe audit
 • Controlenormen
 • De verschillende stappen van planningsfase tot verslaggeving
 • Controle van de jaarrekening
 • Testen van de basisprocedures
 • Controle van de balans en de resultatenrekening
 • Studie van het intern controlesysteem

Voorkennis: Geslaagd zijn voor de modules A1 Basis dubbel boekhouden en A2 Aanvullend dubbel boekhouden. Je kan ook instappen als je je voorkennis kan bewijzen via andere geldige studiebewijzen of als je slaagt in een vrijstellingsexamen.

E3 Kostprijsberekening

Je krijgt een grondig inzicht en kennis van de typische begrippen (kostensoorten, kostenplaats, ...) en de technieken van de analytische boekhouding. Op het einde kan je de analytische resultaat-berekening toepassen en voorstellen tot regularisatie formuleren.

 • Begrippen kostensoorten, kostenplaats en kostendrager
 • De relatie tussen de algemene en analytische boekhouding
 • Doel en functie van kostprijsberekening
 • Technieken om kostprijzen te berekenen
 • Berekenen van de waarde van bijproducten, afvalstoffen en goederen in bewerking
 • Omslagsleutels
 • Opstellen van een kostenverdeelstaat
 • Methoden van integrale kostprijsberekening
 • De boekhoudkundige verwerking van de autonome analytische boekhouding
 • Boekhouding van industriële bedrijven naar productievorm
 • ABC-methode

Voorkennis: Geslaagd zijn voor de module A1 Basis dubbel boekhouden. Je kan ook instappen als je je voorkennis kan bewijzen via andere geldige studiebewijzen of als je slaagt in een vrijstellingsexamen.

E4 Consolidatie

Je krijgt inzicht in de Belgische en Europese wetgeving m.b.t. consolidatie.
De verschillende methodes kan je toepassen en je leert hoe je een controle van een geconsolideerde jaarrekening kan uitvoeren.

 • Wettelijke bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van handels- en commerciële ondernemingen
 • Bespreking van de diverse consolidatiemethoden met vooral aandacht voor de berekeningen van het eerste consolidatieverschil, de eliminatie van intra-groepsverrichtingen en de consolidatietechnieken bij onrechtstreekse participaties
 • Omrekening van jaarrekeningen in vreemde valuta
 • Opstellen van de geconsolideerde jaarrekening
 • Organisatie van een consolidatie

Voorkennis: Geslaagd zijn voor de modules A1 Basis dubbel boekhouden en A2 Aanvullend dubbel boekhouden. Je kan ook instappen als je je voorkennis kan bewijzen via andere geldige studiebewijzen of als je slaagt in een vrijstellingsexamen.

F1 Kostenbeleid en budgettering

Het uiteindelijke doel van deze module is dat je voorstellen kan formuleren voor het financieel en kostenbeleid van een eenvoudige onderneming. Je leert tevens budgetten opstellen, toetsen en analyseren.

Kostenbeleid
 • Kostengedragingen: bedrijfsdrukte, vaste en variabele kosten, indirecte kosten
 • Variabele kostencalculatie en direct costing
 • Kritische omzettechniek
 • Differentiële kostprijscalculatie en prijspolitiek
 • Standaardkostprijsmethode
 • Activity Based Costing
Budgettering
 • Het masterbudget
 • Het verkoopbudget
 • Het productiebudget
 • Het resultaatbudget
 • Het liquiditeitsbudget
 • Het investeringsbudget
 • De globale opbouw van een budget
 • Budgetcontrole 

Voorkennis: Geslaagd zijn voor de modules A1 Basis dubbel boekhouden en E3 Kostprijsberekening. Je kan ook instappen als je je voorkennis kan bewijzen via andere geldige studiebewijzen of als je slaagt in een vrijstellingsexamen.

F2 Organisatie en communicatie

Het uiteindelijke doel is dat je een boekhoudafdeling leert coördineren en organiseren

Organisatie
 • De boekhoudafdeling in een organisatie
 • Een nieuwe medewerker wegwijs maken in de boekhouding
 • Klasseer- en archiveringssystemen
 • Timemanagement en arbeidsorganisatie
 • Principes van human resource management
 • Functieomschrijvingen en functie-eisen voor de medewerkers van de boekhouding opstellen
 • Nieuwe tendensen opvolgen en de nood aan bijscholing onderzoeken
Communicatie
 • Contacten met externe raadgevers onderhouden
 • Mondelinge en schriftelijke voorstellen presenteren
 • Vergaderen
 • Werkoverleg plannen, organiseren, leiden en opvolgen
 • Mondeling en schriftelijk rapporteren
 • Medewerkers begeleiden, stimuleren en motiveren
 • Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren, feedback geven
 • Voorstellen voor promotie en ontslag van werknemers formuleren
 • Stappen binnen het sollicitatiegesprek, zo'n gesprek voeren en voorstellen tot aanwerving doen 

Voorkennis: Er is geen voorkennis vereist.

G1 Projectwerk

In deze module leggen we de uitdrukkelijke link met de praktijk. De kennis, het inzicht en de technieken die je in alle voorgaande cursussen hebt verworven, worden praktisch toegepast in een totaalproject.

Voorkennis: Officieel is er geen voorkennis vereist, maar in de praktijk is het projectwerk de eindmodule van de graduaatsopleidingen.

 

Een traject ( = reeks modules) wordt steeds individueel per persoon opgemaakt.

Met andere woorden: op jouw maat. 

De opleiding wordt modulair ingericht waardoor de modules los van elkaar gevolgd kunnen worden. Uitzondering zijn een aantal kernmodules die na mekaar moeten gevolgd worden. Wie alle modules succesvol beëindigt, behaalt een diploma gegradueerde Boekhouden.

De lesroosters zijn zo opgesteld dat je per lesmoment slechts 1 vak krijgt. Door de afdeling modulair aan te bieden kan er meteen na elke module geëvalueerd worden. 

Er wordt soms gewerkt met een systeem van gespreide evaluatie, hierdoor wordt de verworven kennis telkens getoetst door de docent tijdens de module. Voor de geslaagde modules krijg je een attest of een deelcertificaat. 

Aan de hand van een projectwerk toon je aan dat je de geleerde kennis concreet kunt toepassen en etaleer je je verworven competenties aan een jury uit het bedrijfsleven. 

Na het behalen van je diploma graduaat kan je via een schakeljaar toch nog een Bachelordiploma behalen. 

Voorwaarde tot deelname aan HBO5 Opleiding Boekhouden

Toegang via diploma secundair onderwijs (HSO5) of via toelatingsproef (minimum 18 jaar).

Vrijstellingen

Je kan vrijstellingen krijgen op basis van:

 • eerder verworven kwalificaties = EVK (resultaten behaald op hoger onderwijs niveau)
 • eerder verworden competenties = EVC (ervaring / nascholingen)

Breng hiervoor de nodige bewijsstukken binnen. De directeur van het centrum bepaalt volgens de procedure samen met de betreffende docent of de vrijstelling kan worden toegekend. Indien dit het geval is, krijg je hiervan een schriftelijk bewijs.

Waar heb ik les?

Campus Odisee
Stormstraat 2
1000 Brussel

(De exacte lijst lokalen vind je op Smartschool bij HBO5 boekhouden cursist info)

Wanneer start de opleiding ?

In september.

Wanneer heb ik les?

De cursussen worden zowel overdag als s ’avonds gegeven. Overdag gaan de lessen door van 9u00 tot 16u00, ’s avonds van 18u00 tot 21u30u. Je vindt de gedetailleerde lessenroosters bij de downloads rechts op deze pagina.

Vraag gerust begeleiding bij het opstellen van een voor jou passend traject.

Klik hier voor een detailoverzicht van alle lesuren en lesplaatsen

 

Wat kost de opleiding?

Je betaalt per module waarvoor je je inschrijft. Het maximale inschrijvingsgeld bedraagt 300 € per semester (en maximum 600 € per jaar).

Het inschrijvingsgeld is 1,5 € per lesuur. Het aantal lesuren per module kan je vinden in het structuurschema (bij "Inhoud"), rechtsboven in het vakje van elke module. Bijvoorbeeld, de module "B1 Vennootschapsrecht" heeft 60 lesuren. Het inschrijvingsgeld is dan 90 €.

Afhankelijk van je situatie heb je recht op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld. (Bij een gedeeltelijke vrijstelling betaal je slechts 0,3 € per lesuur.) Bovendien kan je gebruik maken van opleidingscheques. 

En tot slot is er een verplichte kost van 10 € per module (welke de kosten dekt voor het leerplatform, extra kopies, evt. gastsprekers).

Wie krijgt vrijstelling?

Sommige cursisten worden geheel of gedeeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld:

 • De volledige vrijstelling geldt onder meer voor personen die materiële hulp genieten, een leefloon ontvangen, werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd of in een erkend traject naar werk, inburgeraars en gedetineerden.
 • Cursisten die gedeeltelijk vrijgesteld zijn, betalen 0,30 euro per lestijd. De gedeeltelijke vrijstelling geldt onder meer voor personen die een werkloosheidsuitkering krijgen, of mensen met een functiebeperking. Ook wie vanuit de basiseducatie doorstroomt naar een centrum voor volwassenenonderwijs, kan onder bepaalde voorwaarden van een gedeeltelijke vrijstelling genieten.

Vrijstelling inschrijvingsgeld aanvragen

Om een vrijstelling te bekomen is het belangrijk dat je je aanbiedt in het centrum met het juiste attest. Raadpleeg het overzicht van de attesten waarmee je de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld kunt aanvragen op: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijsAls werknemer in de private of publieke sector kan je het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs en de door het centrum aangerekende cursuskosten betalen met opleidingscheques. Opleidingscheques vraag je aan bij de VDAB of Actiris.

Meer informatie omtrent hoe & waar opleidingscheques bekomen, vind je op: https://www.belgium.be/nl/Leren/permanente_vorming/opleidingscheques


 

Een rekenvoorbeeld voor een module van 60 lesuren:

Mijn situatie is:Ik betaal: Ik moet voorleggen:
Ik ben werkloos en ontvang een uitkering ... € 28 (totaal):
€ 18 deels vrijgesteld
+ € 10 verplichte kosten
Een attest van de VDAB / werkloosheids-uitkering, mag niet ouder zijn dan 1 maand op het ogenblik van de inschrijving.
Ik leef van een uitkering van het OCMW ... € 10 (totaal)
= € 0 vrijgesteld
+ € 10verplichte kosten
Recent bewijs van leefloon niet ouder dan 1 maand op het ogenblik van de inschrijving.
Ik werk momenteel ... € 100 (totaal)
= € 90 niet vrijgesteld
+ € 10 verplichte kosten
Niets.
Ik werk momenteel ... en kan opleidingscheques voorleggen. € 100 (totaal)
= € 90 niet vrijgesteld
+ € 10 verplichte kosten

Opleidingscheques.

Indien je de opleidingscheques nog niet aanvroeg moet je eerst € 100 betalen en krijgt u bij het binnenbrengen van de cheques dat bedrag teruggestort op je rekening. Indien je ze al hebt kan dit als betaalmiddel dienen.

 

 • Prijzen behoudens decretale wijzigingen.

Klik hier voor meer informatie over vrijstellingen en opleidingscheques

Troeven van HBO5 Boekhouden op Lethas

✪ De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof
✪ Wie werkzoekende is kan genieten van Actiris- of VDAB- voordelen
✪ Persoonlijke begeleiding & opvolging
✪ Steeds mogelijkheid tot instappen
✪ Traject wordt op jouw maat gemaakt
✪ Kleinere lesgroepen - toegankelijker

 

De belangrijke troeven van Lethas in het algemeen:

✪ Bij ons ben je geen nummer
✪ Bereikbaarheid
✪ Ervaren enthousiast team
✪ Dag- en avondaanbod
✪ Flexibele trajecten
✪ Steeds mogelijkheid tot instappen
✪ Digitale schoolborden en leerplatformen
✪ Wie moeite heeft met de Nederlandse taal kan extra taalondersteuning krijgen

Lees meer over de Lethas troeven

 

Inschrijven kan vanaf 6 juni 2017. Graag een afspraak maken per mail of telefoon: 

walter.vanlievendael@cvolethas.be

02 210 12 45 

Odisee, ingang Warmoesberg 43, 1000 Brussel (eerste verdieping)

openingsuren:

 • ma: 13u-17u
 • di: 13u-17u & 18-20u30
 • do: 13-17u (+ elke eerste do ook 18-20u30)

 

Wat breng ik mee bij inschrijving?

 • Identiteitskaart of paspoort of correct visum
 • Kopie van diploma Secundair Onderwijs of gelijkgesteld (Belgisch of een gelijkwaardig- heidsverklaring). Indien niet voorhanden, is een toelatingsproef vereist.
 • Indien van toepassing:
  • Opleidingscheques (zie www.vdab.be/opleidingscheques)
  • (Gelijkwaardigheid van) je hoogst behaalde diploma of diploma secundair onderwijs
  • Attest voor vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld
   • Je woont in Brussel:  ben je werkloos en ingeschreven bij Actiris? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng dan een recent inschrijvingsbewijs mee. Wij doen voor jou een aanvraag tot vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
   • Je woont buiten Brussel: ben je werkloos en ingeschreven bij VDAB? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng het formulier “aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs” mee. Aan de hand van je formulier blijkt of je recht hebt op een vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
  • Attest andere betalingsvoordelen: mutualiteit, ocmw, ….

(Let wel attesten mogen max. 1 maand oud zijn op moment van inschrijving)

 

Betaling:

 • Enkel met bancontact. Geen cash.
 • Voor iedereen geldt: geen definitieve inschrijving zonder betaling.

 

Afspraak maken:

Om een afspraak te maken, kan je ons bereiken op:

ingrid.mertens@cvolethas.be

02 210 12 45

 

Of stuur ons een berichtje. Dan contacteren wij jou!

Naam:*
E-mail:*
Telefoonnr:
Onderwerp:*
Boodschap:*

* Verplicht in te vullen