Waar schrijf ik me in?

Je kan je inschrijven op een van de secretariaten, afhankelijk van de te volgen opleiding. 

Overzicht secretariaten en opleidingen

Hoe schrijf ik in? 

Door langs te gaan bij 1 van onze secretariaten. Indien het je eerste inschrijving betreft zal je eerst een test moeten afleggen. De testen gebeuren op afspraak en daarvoor zal je het secretariaat moeten contacteren. 

Je bent pas geldig ingeschreven als

 • je tijdig bent ingeschreven op één van onze secretariaten;
 • je het inschrijvingsgeld hebt betaald en / of de juiste documenten voor een (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend;
 • je je akkoord verklaard hebt met ons centrumreglement;
 • je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je de eventuele noodzakelijke attesten en diploma’s hebt afgegeven;
 • je de Belgische nationaliteit hebt of als je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf;
 • je tijdig bent ingeschreven en je kan inschrijven tot de dag voor het registratiemoment (de dag waarop 1/3 van de lestijden is verstreken). Nadien kan de administratie je inschrijving weigeren.

Cursisten worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich aanbieden. 

Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden. Daarom vragen we dat elke cursist met een volledig vrij gelaat (zoals op het identiteitsbewijs) de centrumgebouwen betreedt en de lessen volgt. Zo kunnen we de nodige controles van identiteit uitoefenen.

Bij elke inschrijving vragen wij naar:

 • een geldig identiteitsbewijs of een bewijs van wettig verblijf indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt,
 • de getuigschriften, attesten en diploma’s die je vroeger hebt behaald,
 • attesten voor vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld,
 • eventueel een aanvraag tot vrijstelling,
 • eventueel een aanvraag voor betaald educatief verlof.

Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Zo zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct diploma's en (deel)certificaten kunnen afleveren.

Kan ik zomaar met iedere opleiding starten? (toelatingsvoorwaarden)

Secundair volwassenenonderwijs

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent OF 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd.

Losstaande modules

Voor de losstaande modules gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden, m.a.w. iedereen kan zonder voorkennis de cursus volgen.

Vervolgmodules

Hier gaat het over cursussen waarbij je toch al over enige voorkennis moet beschikken om tot de cursus toegelaten te kunnen worden.
Je kan onmiddellijk instappen in een vervolgmodule als

 • je het deelcertificaat of attest van de verplichte voorafgaande module/jaar kan voorleggen (ook van een ander centrum),
 • je beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid,
 • de directeur van het centrum oordeelt dat je op basis van een ander diploma, certificaat of getuigschrift over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om in de module te starten. Met andere woorden, je kan dan een vrijstelling aanvragen.
 •  je slaagt in een specifieke vrijstellingsproef waaruit blijkt dat je de nodige ervaring hebt verworven om de module te volgen.

Cursussen Nederlands tweede taal (NT2)

Het is mogelijk om toegelaten te worden tot de opleidingen Nederlands tweede taal (NT2) indien je niet beschikt over een studiebewijs NT2.

De organisatie en coördinatie van de intake, testing en doorverwijzing van cursisten die voor inschrijving niet beschikken over een studiebewijs NT2 gebeurt door de Huizen van het Nederlands (centraal) of in bepaalde vestigingen van het centrum (decentraal).

Tot de opleidingen Nederlands tweede taal van het studiegebied NT2 kunnen ook 15-jarige leerlingen uit het voltijds secundair onderwijs toegelaten worden. Deze cursisten brengen de nodige documenten mee vanuit hun secundaire school voor hun inschrijving.

Waar kan ik informatie vinden over de vakantiedagen en het lessenrooster?

Bij de aanvang van de lessen ontvang je van de titularis een afsprakenkader waarin volgende informatie te vinden is :

 • het begin van het schooljaar en/of de start van de module(s);
 • de planning van de lessen;
 • de vakantieperiode(s) en vrije dagen
 • de eventuele stageperiodes
 • de evaluatieperiodes
 • de attestering

Het CVO wendt de onderwijstijd zo effectief mogelijk aan. Bij lesverplaatsingen zal het CVO je zo vlug mogelijk het tijdstip melden.