Leraren In Opleiding (LIO) in Brussel - CVO Lethas

Kiezen voor een LIO-baan?

Op deze pagina geven we je algemene informatie over de LIO-baan, hoe je de procedure voor een LIO-baan opstart en hoe de LIO-baan zal opgevolgd en begeleid worden. Er zijn verschillende mogelijkheden en afwegingen om al dan niet te kiezen voor een LIO-baan. Wie een LIO-baan wenst te doen, komt in ieder geval eerst langs voor trajectbegeleiding.

Je kan een gedeelte van de praktijkcomponent van de SLO vervullen via ‘inservicetraining’. Dit betekent dat je de lessen die je op school geeft kunt laten meetellen als een gedeelte van de praktijk binnen je lerarenopleiding. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan deze LIO-baan moet voldoen.

Het idee om een gedeelte van de praktijk ‘on-the-job’ te doen is heel aantrekkelijk. Het vergt van jou echter heel wat qua discipline, zelfstandigheid & communicatie- en organisatievermogen. Wees je daar bij de keuze voor een LIO-baan goed van bewust.

Bij de start van de LIO-baan informeren we je dan meer gedetailleerd.

Kom naar de infosessie op 4/9 om 15u30 en 17u30!

Zoals in het reguliere traject bestaat de volledige opleiding uit 10 modules. 4 van de 10 modules kan je opnemen onder de vorm van een LIO-baan. Je kan elk semester instappen in het LIO-traject. 

Voor de LIO-baan schrijf je je in voor de looptijd van een volledig schooljaar. In specifieke gevallen kan eventueel een afwijking worden toegestaan. We tekenen dan een LIO-traject ‘op maat’ uit. Je kan de opleiding bvb spreiden over langere periode.

Hieronder zie je hoe het standaard LIO-traject er uit ziet. 

Modules Semester 1:

 • DC Algemeen
 • Leraar en verantwoordelijkheden
 • Groeps-management
 • Psycho-pedagogische competentie

Modules Semester 2:

 • LIO Praktijk-initiatie
 • LIO Oefenlessen
 • Onderwijs en maatschappij
 • Begeleiding
 • (Eventueel 2e semester voor psycho-pedagogische compententie)

Modules Semester 3:

 • LIO Communicatie en overleg
 • LIO Oefenstage

Interesse? Vraag een afspraak met de LIO-coördinator Hilde Vanderhaegen

Vraag afspraak

 

 

 

Voorwaarden

Als je wenst in te stappen in het LIO-traject dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn als leraar in één Nederlandstalige secundaire school, centrum voor basiseducatie, volwassenenonderwijs of deeltijds kunstonderwijs. Dit betekent dat lesgeven in het basisonderwijs of hoger onderwijs of het Franstalig onderwijs niet in aanmerking komt voor een LIO-baan.
 • Minstens beschikken over een diploma ‘bachelor,’ ‘master’ of gelijkwaardig.

Werkwijze

Iedereen die zich inschrijft voor de LIO-baan krijgt een  begeleider van CVO Lethas en een mentor op zijn school. Daarnaast krijgt je een overzicht van relevante en verplichte contactmomenten. In deze contactmomenten voorzien we theoretische ondersteuning, intervisie, gastsprekers en persoonlijke afspraken.  Deze lessen vinden plaats op woensdagavond. De praktijkcomponent wordt rechtstreeks aangestuurd vanuit je job vanuit een stavingsportfolio . Je kan pas slagen in de LIO-baan als je geslaagd bent in alle andere modules van de opleiding.

In de LIO-baan staat het stavingsportfolio centraal. Het opbouwen is een heel proces.

 • De eindcompetenties van de SLO-opleiding zijn de basiscompetenties van de leraar. We werken met een competentie-ontwikkelingsboekje waarin we weergeven wat we verwachten.
 • Bij de start van een LIO-baan maak je een zelfinschatting op basis van diverse bronnen, feedback uit vorige modules, van je mentor, een bezoek van je begeleider,….
 • Tijdens de LIO-baan ga je actief op zoek naar een onderbouwing van je inschatting aan de hand van concrete documenten. Daarnaast kies je, samen met je begeleider ook twee persoonlijke terreinen waarin je verder zal bekwamen.
 • Op het einde van de LIO-baan leg je een portfolio voor waarin je de stand van zaken van je eigen ontwikkeling tot leraar schetst. Je onderbouwt je standpunten met documenten.  Je voorziet één of meerdere ringmappen waarin je de documenten waarnaar je verwijst een plaats geeft. Er zijn verschillende mogelijkheden om de beheersing van de competenties te staven: goed uitgewerkte lesvoorbereidingen, reflectieverslagen, zelfevaluatieformulieren, persoonlijke ontwikkelingsplannen, observatieverslagen, bijscholing;…
 • We leggen kwantitatieve en kwalitatieve eisen op aan deze documenten. Meer daarover vind je in de handleiding.  Dit stavingsportfolio licht je toe aan een team van stagebegeleiders (CVO Lethas) op het einde van het schooljaar.

Over de begeleiding, opvolging en assessment maken we individuele afspraken zowel met de begeleiders van CVO Lethas als met je school.

Meestal word je in je dagelijkse functioneren begeleid door je mentor in je school.

De begeleiding vanuit de opleiding is gericht op het proces van portfolio-opbouw. We komen ook een aantal keer op bezoek.

Wat de evaluatie betreft:

 • De score wordt bepaald in onderling overleg tussen je stagebegeleider en mentor.
 • Het eindassesment bestaat uit de beoordeling van het (toegelichte) stavingsportfolio, een case en een examenles die bijgewoond wordt door de stagebegeleider en stagementor.

Procedure bij het opstarten

Je maakt via mail een afspraak met de coördinator van de LIO-opleiding voor een gesprek om te kijken of een LIO baan mogelijk is voor jou.

Samen gaan we na welk traject voor jou het meest geschikt is en maken we verder concrete afspraken. Je schrijft je, volgens afspraak, in voor een aantal modules binnen de opleiding  De LIO-baanovereenkomst wordt voorbereid.

Je gaat ook  na op je school of er een principiële bereidheid is om voor jou een LIO-baan af te sluiten. Jouw school moet daarvoor o.a.  een mentor aanstellen die je zal begeleiden en mee beoordelen. Je neemt het best de informatiefiche voor mentoren mee op gesprek.

Tenslotte plannen we een afspraak met de school waar je tewerkgesteld bent om de concrete begeleiding te plannen en de LIO-overeenkomst  op te maken. Je stagebegeleider wordt aangeduid.