Specifieke Lerarenopleiding (SLO) in Brussel - CVO Lethas

De lerarenopleidingen worden hervormd vanaf september 2019. Vanaf dan zal een lerarenopleiding altijd aan een hogeschool of universiteit georganiseerd worden.

Heb je tegen september 2019 minstens 15 studiepunten behaald in de SLO, dan zal je de opleiding in een overgangsperiode kunnen afwerken in de huidige structuur.

Het diploma van Leraar (SLO) blijft ook na september 2019 een geldig studiebewijs om een onderwijsopdracht op te nemen.

 • Cursisten met een masterdiploma stromen door naar de opleiding van de KULeuven.
 • Cursisten met een bachelordiploma of een diploma secundair onderwijs stromen door naar Odisee Brussel.

Wil je leraar worden? Een geweldig idee!

Het is een uiterst boeiende opleiding. Mét een hoge kans op werk, zeker in de grootstad!

Lethas biedt je een modulaire opleiding met een waaier aan trajecten aan voor de Specifieke Lerarenopleiding (SLO). Op twee jaar? Op anderhalf jaar? Overdag of 's avonds? Deels in afstandsonderwijs? Met een focus op vreemde talen? Of wil je Islam-leraar worden? Bij Lethas kan het allemaal!

Wie zich minstens halftijds werkt als leraar kan ook kiezen voor een ‘on-the-job opleiding’: het Lio-traject.

Hier vind je heel wat informatie over wat we jou allemaal kunnen bieden. Maar kom zeker ook eens op gesprek bij onze trajectbegeleiders. Zij kijken graag samen met jou voor de allerbeste oplossingen op jouw maat.

Hoe ziet het programma van de lerarenopleiding er uit?

Om te slagen in de opleiding moet je 10 modules met succes volgen:

Kortgezegd:

 • Welke actuele ontwikkelingen zijn er in het onderwijslandschap?
 • Hoe kan ik leerlingen goed leren adviseren in verband met hun onderwijsloopbaan?
 • Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben een impact op onderwijs?

Meer info:

In deze module van de lerarenopleiding krijg je de nodige bagage mee om

 • het onderwijslandschap te begrijpen leerlingen goed te kunnen oriënteren en adviseren i.f.v. hun onderwijsloopbaan
 • een (kritische) analyse te kunnen maken van actuele ontwikkelingen in het onderwijslandschap
 • met inzicht te kunnen deelnemen aan gesprekken over onderwijskundige thema's en het beleidsvormend proces
 • verbanden te kunnen leggen tussen maatschappelijke verwachtingen/tendensen en het onderwijs zoals het in Vlaanderen is georganiseerd
  De theorie wordt gekoppeld aan opdrachten, discussies en cases.

Kortgezegd:

 • Welke verwachtingen heeft men van leraren naast het lesgeven?
 • Welke deontologische aspecten zijn gekoppeld aan het beroep?
 • Hoe kan ik me goed informeren over mijn rechtspositie?

Meer info:

Als je leraar wordt, dan is in de meeste gevallen het lesgeven je kernopdracht. Maar daar blijft het niet bij. Er wordt van je verwacht deel te nemen aan het volledige schoolgebeuren. We nemen in deze module de verwachtingen t.o.v. beginnende leraren onder de loep.

Dit omhelst een aantal administratieve verplichtingen maar ook deelname aan de realisatie van het schoolgebeuren.

Daarnaast blijft de zorg voor leerlingen/cursisten in de brede zin van het woord de fundamentele taak van leerkrachten. Deze taak reikt verder dan informatieverstrekking en verantwoordelijkheid opnemen voor het gedrag van leerlingen. De leerkracht heeft ook als taak de emancipatie van de lerende te bevorderen. Maar als leerkracht heb je ook rechten. We geven je dan ook de nodige kapstokken mee om je te informeren met betrekking tot je rechtspositie.

We onderscheiden in deze module 4 grote blokken, verspreid over verschillende thema’s.

 • De leraar: beeldvorming en verwachtingen
 • De leraar en zijn school
 • De leraar en de zorg voor leerlingen/studenten/cursisten
 • De leraar en zijn rechtspositie

Kortgezegd:

 • Hoe communiceren met leerlingen?
 • Hoe samenwerken in een team?
 • Hoe samenwerken met ouders?

Meer info:

In de module “Communicatie en Overleg” ga je na aan welke voorwaarden het communicatieproces moet voldoen om op een efficiënte manier te communiceren en overleg te plegen. Communicatie is heel belangrijk voor leraars : het leraar-zijn draait helemaal rond communicatie. In deze module leer je communiceren met leerlingen, met de ouders van leerlingen, met de andere leraars en personeelsleden van de school, met opvoeders, met …

Bij deze communicatie komt heel wat meer kijken dan louter kennis of informatie doorgeven. De complexiteit van deze communicatie blijkt uit vragen als : Wat moet ik zeggen ? Welke informatie kan/mag ik

wel/niet meedelen ? Welke informatie ligt gevoelig ? Wie is mijn gesprekspartner ? Hoe ga ik mijn boodschap doorgeven ? Hoe ga ik het zeggen ? Hoe druk ik mij zo correct mogelijk uit ? Hoe kan ik mijn boodschap zo gericht mogelijk overbrengen ? Hoe onthouden mijn gesprekspartners het beste wat ik hen meedeel ? En hoe onthoud ik het beste wat anderen mij meedelen ? Komt mijn boodschap over zoals ik ze bedoeld had ? In hoeverre moet ik mij houden aan het schoolwerkplan, aan het begeleidingsplan, aan de schoolcultuur ? Wat is mijn rol in verschillende soorten gesprekken? Hoe kan ik met succes overleg plegen ? Kan ik slecht nieuws op een aanvaardbare manier doorgeven ? Hoe ga ik om met conflicten ? Hoe geef ik feedback en hoe reageer ik op feedback die ik krijg ?

Kortgezegd:

 • Hoe plaats ik het welbevinden van leerlingen centraal?
 • Hoe kan ik probleemgedrag voorkomen?
 • Hoe ga ik om met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties?

Meer info:

In deze module staat de leerling en zijn (socio-emotioneel) welbevinden centraal. Je krijgt kaders aangereikt met betrekking tot zorg en preventie. Deze kaders maken aan de hand van verschillende thema’s zoals rouwverwerking bij jongeren, verslavingsproblematiek, kansarmoede, faalangst, pesten, …

Kortgezegd:

 • Hoe leid ik een groep?
 • Hoe bouw ik een goed leer- en leefklimaat?
 • Hoe werk ik aan een efficiënt les- en dagverloop?

Meer info:

In deze module van de lerarenopleiding staat het inzicht in het leiden en begeleiden van groepen, individueel en in samenspraak met het schoolteam, centraal. Vanuit deze inzichten leer je werken aan een positief leef- en leerklimaat en een efficiënt les- en dagverloop.

De thema’s die binnen de module aan bod komen zijn:

 • Wat is management/groepsmanagement
 • De beginnende leerkracht
 • Kernkwadrant van Ofman
 • Grondhoudingen van de leerkracht
 • Groepsdynamica
 • Leiderschap
 • Klasmanagement
 • Agressie
 • Roos van Leary
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Non- verbale communicatie

Kortgezegd:

 • Heb ik inzicht verworven in psycho-pedagogische concepten?
 • Kan ik leer- en sociale situaties analyseren?
 • Kan ik omgaan met adolescenten?

Meer info:

In de module "psychopedagogische competentie" (PPC) denken we na over de leerling, (jezelf als) leerkracht en de verhouding hiertussen. Dit proberen we te doen vanuit verschillende benaderingen: we staan stil bij wat opvoeden en het vormen van leerlingen kan betekenen en wat hierbij (bedreigende) maatschappelijke tendensen zijn. We bekijken een aantal theorieën met betrekking tot de (identiteits)ontwikkeling bij (maatschappelijk kwetsbare) jongeren. We belichten en bevragen ook de tendens om kinderen te labelen met een stoornis en trachten hier een constructief antwoord op te formuleren. En we stellen ons vragen over de complexiteit van het leerproces en het belang van de figuur van de leerkracht hierbij.

Kortgezegd:

 • Welke didactische begrippen zijn er?
 • Hoe realiseer ik een krachtige leeromgeving?
 • Hoe verbind ik theorie in verband lesgeven met de praktijk?

Meer info:

In deze module staat de essentie van de algemene didactiek centraal. Welke bouwstenen komen er steeds kijken bij het lesgeven? Hoe veranderen deze bouwstenen afhankelijk van de visie die je hebt op lesgeven? Bij lesgeven hangt immers alles ‘aan elkaar’: wat je doet in de klas is verbonden met de groep die je voor je hebt, met wat je wil bereiken en hoe je dat gaat toetsen,… Je legt met andere woorden een stevig theoretisch fundament waarmee je verder praktisch aan de slag gaat in de verdere didactische modules.

Naast de essentie van de algemene didactiek kijk je ook creatief-onderzoekend naar de essentie van je eigen vak. Wat zijn de bouwstenen? Wat is de maatschappelijke relevantie van je vak? In hoeverre draagt je vak bij tot educatie voor duurzame ontwikkeling?

Kortgezegd:

 • Kleine oefenmomenten in verband met lesgeven.
 • Verdiepen van theoretische inzichten.
 • Kennismaking met de echte praktijk.

Meer info:

Binnen de module praktijkinitiatie vertaal je de didactische kaders naar je eigen vak. Je oefent in het ontwerpen en uitvoeren van lesmomenten. Je leert daarbij uit de reflectie op het eigen handelen en de feedback van medecursisten. Je verkent daartoe het onuitputtelijke aanbod (leermateriaal, media, leerplannen, bezoekerscentra, leermiddelen, aanbod van museumeducatie, internet,...) binnen je vakgebied. Je leert je oriënteren binnen het materiaal en leeractiviteiten te ontwikkelen, passend bij een beginsituatie. Je maakt ook kennis met vakdidactische visies binnen je vakgebied. Tenslotte ga je ook op observatiestage.

Kortgezegd:

 • Grondige oefenmomenten in verband met lesgeven
 • Verbreden van theoretische inzichten
 • Grondige kennismaking met de praktijk

Meer info:

In de module DC oefenlessen staat lesgeven centraal. Je gaat niet enkel lesgeven in je eigen klas maar ook in een stageschool. We bouwen verder op theorie uit eigen modules. Je krijgt een eigen pakket op maat en werkt een persoonlijke vakdidactische onderzoeksvraag uit.

Kortgezegd:

 • Zelf actief voor de klas gaan staan in verschillende onderwijscontexten.

Meer info:

In deze module van de lerarenopleiding komen alle geleerde competenties samen en toon je aan dat je ze voldoende beheerst. Je doet een inleefstage en een actieve stage uit in twee verschillende onderwijsvormen of –niveaus. Je persoonlijke onderzoeksvraag vormt de spil van je persoonlijke evolutie binnen je stage.

Elke module bevat theorie en praktijk. De module Didactische Competentie Stage bevat enkel praktijk.

De Specfieke Lerarenopleiding duurt 2 jaar in het standaardtraject maar kan ook verkort gevolgd worden.

Je kan op elk moment instappen in de opleiding. Er is bovendien een gedeelte in afstandsonderwijs mogelijk.

 

Waar heb ik les?

Campus Rouppe

Rouppeplein 16

1000 Brussel

Wanneer start de opleiding ?

In september 2018 en februari 2019.

Wanneer heb ik les?

Je vindt de lessenroosters hier.

Uurroosters

en voor nog meer detail:

Alle lesuren en lesplaatsen

Vraag gerust begeleiding bij het opstellen van een voor jou passend traject.

Wat kost de opleiding Specifieke Lerarenopleiding ?

Je betaalt per module waarvoor je je inschrijft. Het maximale inschrijvingsgeld bedraagt 300 € per semester (vermeerderd met 10€ vaste kost per ingeschreven module)

Module Inschrijving Vaste kosten
DC Algemeen 120 € 10 €
Leraar en verantwoordelijkheden 60 € 10 €
Groepsmanagement 60 € 10 €
Psycho-pedagogische Competentie 120 € 10 €
DC Praktijkinitiatie 180 € 10 €
Onderwijs en maatschappij 60 € 10 €
Begeleiding 60 € 10 €
DC Oefenlessen 180 € 10 €
DC Oefenlessen gastles 25 € 10 €
Communicatie en overleg 120 € 10 €
DC Stage 120 € 10 €
 • De vaste kosten dekken de kosten voor het leerplatform, extra kopies, evt. gastsprekers.
 • Prijzen behoudens decretale wijzigingen.

Troeven van de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) op Lethas

✪ De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof

✪ Wie werkzoekende is kan genieten van Actiris- of VDAB- voordelen

✪ Andere legale kortingen: OCMW, mutualiteit, …

✪ Steeds mogelijkheid tot instappen

✪ Module afstandsleren

✪ Brussels accentje – Word leraar in de grootstad. Zie ook de website Les geven in Brussel

De belangrijke troeven van Lethas in het algemeen:

✪ Bij ons ben je geen nummer

✪ Bereikbaarheid

✪ Ervaren enthousiast team

✪ Dag- en avondaanbod

✪ Flexibele trajecten

✪ Steeds mogelijkheid tot instappen

✪ Digitale schoolborden en leerplatformen

✪ Wie moeite heeft met de Nederlandse taal kan extra taalondersteuning krijgen

Lees meer over de Lethas troeven

Veelgestelde vragen:

Of je werk zal hebben na de opleiding kunnen we niet garanderen. Toch zetten we hier graag enkele feiten op een rijtje

 • Er wordt een lerarentekort voorspeld
 • In Brussel is leraar ook een knelpuntenberoep

De kans op een effectieve job als leerkracht is dus meer dan behoorlijk.

Als je nog bezig bent met je Specifieke Lerarenopleiding kan je reeds starten in het onderwijs. Heel wat studenten werken dan ook reeds als leraar bij afstuderen.

Zonder lerarenopleiding als leraar werken heeft een aantal nadelen:

-Beperkter loon

-Je komt niet in aanmerking voor een aanstelling van doorlopende duur of vaste benoeming.

Na je start in het onderwijs krijg je een beperkte tijd om je lerarendiploma te behalen.

Hoe alles concreet in zijn werk gaan leer je in de eerste fase van de opleiding (module leraar en verantwoordelijkheden).

We vertrekken vanuit het principe dat iedereen een kans moet krijgen om bij te studeren en een diploma te behalen, ongeacht nationaliteit of afkomst. Deze opleiding staat dan ook open voor iedereen met een diploma secundair uit het TSO, BSO of hoger onderwijs die van deze kans gebruik wil maken.

Kom gerust langs voor trajectbegeleiding om samen te bekijken of leraar worden voor jou een goede optie is.

Dat kan. Meer informatie over de procedure om een vrijstelling aan te vragen, vind je hier:

Vrijstelling(en) aanvragen

 

 

 

Je kan je steeds inschrijven op ons secretariaat:

Rouppeplein 16, 1000 Brussel (1 ste verdieping (lokaal 114))

openingsuren:

 • maandag: 15-18 u.
 • dinsdag: 14-18 u.
 • woensdag: 14-18 u.
 • donderdag: 15-18 u.
 • vrijdag: gesloten

Wat breng ik mee bij inschrijving?

 • Kopie van hoogst behaalde diploma & identiteitskaart
 • Indien van toepassing:
  • Opleidingscheques (zie www.vdab.be/opleidingscheques)
  • (Gelijkwaardigheid van) je hoogst behaalde diploma of diploma secundair onderwijs
  • Attest voor vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld
   • Je woont in Brussel:  ben je werkloos en ingeschreven bij Actiris? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng dan een recent inschrijvingsbewijs mee. Wij doen voor jou een aanvraag tot vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
   • Je woont buiten Brussel: ben je werkloos en ingeschreven bij VDAB? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng het formulier “aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs” mee. Aan de hand van je formulier blijkt of je recht hebt op een vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
  • Attest andere betalingsvoordelen: mutualiteit, ocmw, ….

(Let wel attesten mogen max. 1 maand oud zijn op moment van inschrijving)

Afspraak maken:

Om een afspraak te maken, kan je ons bereiken op:

 anita.vanrillaer@cvolethas.be

02 546 22 63

Of stuur ons een berichtje. Dan contacteren wij jou!

Naam:*
E-mail:*
Telefoonnr:
Onderwerp:*
Boodschap:*

* Verplicht in te vullen