Nederlands leren in Brussel - Nederlands voor anderstaligen NT2 - CVO Lethas

Nederlands leren? Dat is makkelijker dan je denkt!

(Nederlandstalige versie / version française / English version / Deutsche Version / Versión en español /  Wersja polska / فارسی / Русская версия / Türkçe versiyon)

Ben je nieuw in België en wil je Nederlands leren? Wat ook je opleidingsniveau is, wij helpen je verder.

Het Nederlands is een belangrijke troef als zoek bent naar werk of promotie! In Brussel vragen 4 werkaanbiedingen op 5 een zekere kennis van de tweede landstaal. Leer daarom Nederlands en verdubbel zo je kansen om werk te vinden in Brussel.

Bij Lethas leer je snel en op een leuke manier in het Nederlands spreken, luisteren, lezen en schrijven.

We geven cursussen Nederlands op verschillende niveaus. Van absolute beginner tot gevorderde. Je kan les volgen op verschillende locaties in Brussel. De lessen Nederlands vinden plaats op verschillende tijdstippen: in de ochtend, 's namiddags of 's avonds. Wanneer het voor jou past. Omdat niet iedereen even snel leert, of heeft evenveel tijd heeft kan je bij ons Nederlands leren op verschillende ritmes: van 6 uur per week tot 20 uur per week.

Maar dat is nog niet alles. Bij Lethas bieden we je heel wat extra ondersteuning: extra oefenkansen in ons open leercentrum, logopedie om je uitspraak te verbeteren, taalstages, We hebben ook elk jaar met onze studenten extramuros-dagen: dan gaan we naar Nederlandstalige omgevingen buiten de schoolmuren: tv-opnames bijwonen, naar de brandweerkazerne, naar het theater, ... Nederlands in de praktijk!

Hieronder vind je heel wat informatie over wat we jou allemaal kunnen bieden. Maar kom zeker ook eens op gesprek bij onze trajectbegeleiders. Zij kijken graag samen met jou naar de allerbeste oplossingen op jouw maat

De cursussen Nederlands worden aangeboden op verschillende niveaus (richtgraden). Zowel voor mensen die absoluut nog geen woord Nederlands spreken, als voor mensen die hun Nederlands willen perfectioneren.

Elke richtgraad bestaat uit een aantal cursusonderdelen met daarin verscheidene modules (mondeling & schriftelijk) die je kan volgen. Hieronder vind je alvast meer informatie voor elk niveau en elke module.

Maar kom zeker ook even langs op Lethas. We helpen je graag verder!


Richtgraad 1 is voor mensen die nog geen (of slechts een klein beetje) Nederlands spreken.

Het bestaat uit twee onderdelen:

In dit onderdeel, met de modules 'Schriftelijk' en 'Mondeling' leer je op een heel eenvoudige manier informatie vragen en geven. Je leert standaard zinnetjes gebruiken in dagdagelijkse situaties.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • jezelf voorstellen;
 • woorden spellen (jouw naam, e-mailadres, straatnaam…);
 • een telefoonnummer vragen en dicteren;
 • zeggen hoe laat het is;
 • openingsuren begrijpen;
 • zeggen wat jij doet op een dag;
 • zeggen wat je graag doet;
 • iemand uitnodigen;
 • een afspraak maken/annuleren;
 • een probleem formuleren;
 • een afspraak maken;
 • zeggen wat er scheelt;
 • zeggen wat je eet;
 • de weg vragen en uitleggen.

Officieel heet dit onderdeel "Breakthrough" en vormt het absolute minimum.

"De taalgebruiker kan in een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn onmiddellijke omgeving. Hij kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en zeer eenvoudige zinnen gebruiken, gericht op de bevrediging van concrete behoeften. Hij kan zichzelf of iemand anders voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot persoonlijke gegevens zoals de woonplaats, mensen die hij kent en dingen die hij bezit. Hij is in staat op een eenvoudig niveau te communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen."

In deze twee modules (weerom een module 'Schriftelijk' en 'Mondeling') leer je:

 • informatie vragen en geven;
 • instructies geven en begrijpen;
 • een probleem formuleren;
 • afspraken maken en verzetten;
 • iets beschrijven;
 • vertellen over vroeger.

Spreken en luisteren

Je voert korte conversaties in het Nederlands. Je luistert naar dialogen op de markt, in de klerenwinkel, aan het loket en gesprekken over meubels, appartementen, enz.

Schrijven en lezen

Je leest advertenties en reclame, berichtjes, reglementen, postkaartjes, enz. Je schrijft korte briefjes en tekstjes.

Mogelijke thema’s:

 • familie
 • op de markt
 • in de klerenwinkel
 • meubels
 • huizen en appartementen
 • transport
 • reglementen
 • kassatickets, ruilen
 • vakantie
 • het weer
 • afspraken maken

 

Officieel heet dit onderdeel "Waystage", en is het het overlevingsniveau.

"De taalgebruiker kan communiceren in eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen die van persoonlijk belang zijn of betrekking hebben op zijn directe omgeving. Hij kan zinnen en courante uitdrukkingen met betrekking tot onmiddellijk relevante domeinen (o.m. persoonlijke en familiale gegevens, winkelen, onmiddellijke omgeving en tewerkstelling) begrijpen. Hij kan communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routineuze onderwerpen. Hij kan in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn achtergrond, zijn directe omgeving en onderwerpen die van direct persoonlijk belang zijn."

Richtgraad 2 (officieel genaamd "Threshold") het niveau van de beperkte talige zelfstandigheid. Hier leer je communiceren in de meeste vertrouwde situaties, zij het met nog beperkte middelen.

Er zijn acht modules: vier mondelinge modules (luisteren & spreken) en vier schriftelijke modules (lezen & schrijven).

spreken

Je kan al conversaties in het Nederlands voeren met eenvoudige zinnen en een basiswoordenschat. In deze module leer je je mening en instructies geven, over een gebeurtenis vertellen, een verhaal vertellen en samenvatten, enzovoort. Je leert nieuwe woorden te gebruiken en complexe zinnen te maken en je leert te spreken over vroeger in het imperfectum.

luisteren

Je luistert naar aangepast en authentiek audiomateriaal. Je leert je mening over een audiofragment te formuleren.

Deze onderwerpen komen aan bod

 • personen vergelijken
 • persoonsbeschrijvingen
 • het leven in België
 • je (school)carrière, je levensverhaal
 • energie besparen

In deze module focus je op ‘spreken’ en ‘luisteren’. Je leert onder meer verhalen vertellen, discussiëren, samenvatten, excuses formuleren, instructies geven, argumenten zoeken voor jouw opinie en een sollicitatiegesprek begrijpen en voeren.

We bouwen verder aan grammatica. We werken aan de tijden van het verbum (imperfectum) en aan complexe zinnen (zinnen met connectoren ‘dat’, ‘toen’, ‘als …dan’, ‘omdat’, …).

We leren woorden in verband met de thema’s: Nederlands oefenen, medische klachten, excuses, problemen in je huis/appartement, verpakkingsvrij winkelen, solliciteren, …


In deze module werk je vooral aan je spreek- en luistervaardigheid en word je alleen op deze vaardigheden geëvalueerd. Het audiovisueel materiaal is zo authentiek mogelijk. Enkele thema’s waar we rond werken zijn vrije tijd, geneeskunde, bejaardenzorg, opvoeding, liefde, integratie, sport en sprookjes.

In 2.4 wordt de grammatica in grote mate verder ingeoefend en herhaald. Daarnaast wordt de grammaticale kennis uitgebreid met bv. nieuwe vaste preposities en structuurwoorden.

schrijven

Je kan al teksten schrijven in het Nederlands met eenvoudige zinnen en een basiswoordenschat. In deze module leer je je mening geven, een verslag en een samenvatting schrijven, over vroeger vertellen (in het imperfectum). Je schrijft langere teksten met complexe zinnen, je leert veel nieuwe woorden.

lezen

Je leest authentieke teksten (uit tijdschriften en kranten). Je leert strategieën om teksten te lezen die je niet volledig begrijpt. Je leert je mening over een tekst te formuleren.

deze onderwerpen komen aan bod

 • belangrijke momenten in het leven
 • hobby’s en interesses
 • het leven in België
 • je (school)carrière, je levensverhaal
 • klimaat
 • ziekte en gezondheid

Je leert onder meer vacatures lezen, een samenvatting schrijven, een verwittiging per sms sturen, zakelijke e-mails lezen, een klachtenbrief sturen, advertenties lezen, een huurcontract lezen, een lezersbrief schrijven, jobadvertenties lezen, een cv en een sollicitatiebrief schrijven.

We bouwen verder aan grammatica. We werken aan de tijden van het verbum (imperfectum) en aan complexe zinnen (zinnen met connectoren ‘dat’, ‘toen’, ‘als …dan’, ‘omdat’, …).

We leren woorden in verband met de thema’s: vrijwilligerswerk, voedsel, excuses, advertenties, solliciteren, e-mails, …

In deze module werk je vooral aan je lees- en schrijfvaardigheid en word je alleen op deze vaardigheden geëvalueerd. Het lesmateriaal is zo authentiek mogelijk: websites, artikels uit kranten en tijdschriften, persoonlijke correspondentie, … Enkele thema’s waar we rond werken zijn namen, het huishouden, weer en klimaat, vriendschap, karaktereigenschappen en ongevallenpreventie.

In deze module focus je op lezen en schrijven. Je leert goede samenvattingen schrijven, je mening genuanceerd verwoorden ... Daarnaast ga je voornamelijk aan de slag met authentieke teksten zoals artikels uit kranten en tijdschriften.

In 2.4 wordt de grammatica in grote mate verder ingeoefend en herhaald. Daarnaast wordt de grammaticale kennis uitgebreid met bv. nieuwe vaste preposities en structuurwoorden.

Threshold: "De taalgebruiker kan communiceren in de meeste vertrouwde talige situaties, zij het met nog beperkte talige middelen. Hij kan de hoofdzaken begrijpen van vertrouwde onderwerpen die geregeld opduiken in onder meer de werksituatie, school en ontspanning, op voorwaarde dat deze onderwerpen in klare standaardtaal zijn geformuleerd. Hij kan zich uit de slag trekken in de meeste talige situaties die zich voordoen bij reizen in een land waar de betreffende taal wordt gesproken. Hij kan een eenvoudige en samenhangende tekst produceren met betrekking tot onderwerpen die vertrouwd zijn of tot zijn persoonlijke interessesfeer behoren. Hij kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities beschrijven en kan bondig redenen en verklaringen geven voor zijn plannen en opvattingen."

"Vantage"of richtgraad 3 is het niveau van de echte talige zelfstandigheid.

De taalgebruiker kan zowel adequaat als vlot communiceren. Zijn taalgebruik is voldoende rijk en genuanceerd. Hij kan een breed gamma onderwerpen aan, ook abstracte. Deze taalgebruiker kan de hoofdzaken begrijpen van complexe, zowel concrete als abstracte teksten, met inbegrip van technische materies in zijn eigen vakgebied. Hij kan vlot en spontaan communiceren en wel zo, dat een gesprek met een moedertaalspreker voor beide partners zonder inspanning verloopt. Hij kan gedetailleerd en helder communiceren over een breed gamma onderwerpen en kan een standpunt ten aanzien van een thema verdedigen door de voor- en nadelen van diverse opties weer te geven

Er zijn twee modules:

SPREKEN:

 • informatie vragen, geven en samenvatten
 • instructies geven
 • je beleving en je mening uiten
 • verhalen vertellen

Deze vaardigheden pas je toe aan de hand van abstracte en culturele onderwerpen. Ook complexe, delicate of gevoelige onderwerpen worden behandeld.

Je spreekt helder en natuurlijk, op een gelijkmatig tempo. Je kan je taalgebruik aanpassen aan de situatie en je partner. Je maakt relatief lange zinnen en er zijn steeds minder fouten tegen de samenhang tussen de zinnen. Je gebruikt ook minder frequente woorden en je taalgebruik is gevarieerd.

LUISTEREN:

 • het globale onderwerp bepalen en de gedachtegang volgen (in een reportage of een authentiek toneelstuk bijvoorbeeld)
 • de hoofdgedachte achterhalen en specifieke informatie zoeken (in bijvoorbeeld een authentieke lezing, debat of feuilleton)
 • instructies en maatregelen begrijpen
 • je mening vormen over wat je hoort

De taal die je voor dit alles te horen krijgt maakt al gebruik van betekenisnuances, verschillen in register en, hoewel ze meestal geformuleerd is in de standaarduitspraak, ook al van varianten ervan.

In deze module leggen we ons specifiek toe op lezen en schrijven. We werken met zeer gevarieerde, authentieke teksten die vaak direct betrekking hebben op de actualiteit. De ondersteunende elementen (grammatica, woordenschat, spelling, ...) uit de vorige modules worden verder verfijnd om steeds correcter te kunnen schrijven. Er is ook ruim aandacht voor verschillen in toon en register.

Er worden zowel informatieve en persuasieve als prescriptieve en narratieve / literaire teksten behandeld.

Zo lezen we onder andere:

 • een contract
 • handleidingen
 • reclameboodschappen
 • literaire tekstfragmenten
 • informatieve tijdschriftartikels
 • actuele krantenartikels

Bij het schrijven komen onder meer de volgende opdrachten aan bod:

 • notities nemen
 • een betoog schrijven
 • een tekst samenvatten
 • iemand uitnodigen
 • instructies geven
 • afspraken verzetten
 • een contract opzeggen


"Effectivenes"of richtgraad 3 is het niveau van de uitgebreide talige zelfstandigheid.

De taalgebruiker kan zonder moeite vlot en spontaan communiceren, ook over complexe onderwerpen. Zijn taalgebruik getuigt van een hoge mate van nauwkeurigheid en adequaatheid. Hij kan zich toespitsen op specifieke vakgebieden. Deze taalgebruiker kan een brede waaier van lange en veeleisende teksten begrijpen en er de impliciete betekenis in achterhalen, zich vlot en spontaan uitdrukken zonder op het eerste gezicht al te veel naar woorden te moeten zoeken. Hij kan taal soepel en doeltreffend aanwenden voor sociale, educatieve en professionele doeleinden. Hij kan een heldere, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst produceren over complexe onderwerpen; daarbij geeft hij blijk van een goede beheersing van structurerende patronen, verbindingswoorden en samenhang bevorderende middelen.

Er zijn twee modules:

* SPREKEN:

 • informatie vragen, geven en samenvatten
 • instructies geven
 • je beleving en je mening verwoorden
 • beschrijvingen en presentaties geven

We behandelen hierbij een brede waaier van onderwerpen die aansluiten bij verschillende domeinen en rollen. Ook complexe, delicate of gevoelige onderwerpen worden behandeld.

Je spreekt helder en natuurlijk, met variërende intonatie om ook fijnere betekenisnuances uit te drukken. Je kan je taalgebruik aanpassen aan de situatie en je partner(s). Je produceert lange, complexe en logisch gestructureerde teksten. Je gebruikt ook minder frequente woorden en je taalgebruik is gevarieerd en doeltreffend.

* LUISTEREN:

 • de hoofdgedachte achterhalen, de gedachtegang volgen en specifieke informatie zoeken (in informatieve, persuasieve en narratieve/literaire teksten)
 • instructies en maatregelen begrijpen
 • je mening vormen over wat je hoort
 • interacties van derden volgen in groepsdiscussies of een debat

De taal die je bij dit alles te horen krijgt, is altijd authentiek. Er wordt gebruik gemaakt van betekenisnuances, verschillen in register, en van minder frequente woorden en formuleringen. Naast de standaarduitspraak komt soms ook regionaal taalgebruik aan bod.

In deze module leggen we ons specifiek toe op lezen en schrijven. We werken met zeer gevarieerde, authentieke teksten die vaak direct betrekking hebben op de actualiteit. De ondersteunende elementen (grammatica, woordenschat, spelling, ...) uit de vorige modules worden verder verfijnd om steeds correcter te kunnen schrijven. Er is ook ruim aandacht voor verschillen in toon en register.

Er worden zowel informatieve en persuasieve als prescriptieve en narratieve / literaire teksten behandeld.

We behandelen hierbij een brede waaier van onderwerpen die aansluiten bij verschillende domeinen en rollen. Ook complexe, delicate, abstracte of gevoelige onderwerpen worden behandeld.

Zo lezen we onder andere:

 • een contract of een juridisch document
 • handleidingen
 • reclameboodschappen
 • literaire tekstfragmenten
 • informatieve tijdschriftartikels
 • actuele krantenartikelen
 • columns, politieke commentaren

Bij het schrijven komen onder meer de volgende opdrachten aan bod:

 • notities nemen
 • een uitvoerig verslag schrijven
 • uitgewerkte beschrijvingen en fantasierijke teksten schrijven
 • een instructie geven
 • een uiteenzetting schrijven


 

Waar heb ik les?

Bij Lethas geven we de cursus Nederlands op verschillende plekken in Brussel. Er is dus vast een plek in jouw buurt.

✪ Campus Landsroem, Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren
✪ Campus Rouppe, Rouppeplein 16, 1000 Brussel

Wanneer start de opleiding ?

Er zijn heel wat momenten tijdens het jaar om jouw cursus te starten. Neem contact met ons op, en we vertellen je meer!

Wanneer heb ik les?

De cursussen worden op verschillende momenten gegeven. Je kan zelf kiezen hoeveel en wanneer.

CAMPUS LANDSROEM
3 uur per week 6 uur per week 12 uur per week
ochtend ochtend ochtend
   namiddag  namiddag
 avond  avond  avond
CAMPUS ROUPPE
8 uur per week
= 2x per week
16 uur per week
= 4x per week
20 uur per week
= 5x per week
ochtend ochtend ochtend
namiddag  namiddag  
avond avond  

Vraag gerust begeleiding bij het opstellen van een voor jou passend traject. Contacteer ons of kom langs!

 

Klik hier voor een detailoverzicht van alle lesuren en lesplaatsen

Wat kosten de cursussen Nederlands?

De kost van een cursus Nederlands bestaat uit twee delen: het inschrijvingsgeld + het cursusgeld.

a) Het inschrijvingsgeld

Dit is wettelijk vastgelegd op 0,60 euro per les-uur (of 'lestijd'). De meeste modules zijn 60 lesuren.

(bijvoorbeeld: Richtgraad 1 heeft twee cursusonderdelen, "1.1 Breakthrough" en "1.2 Waystage", die elk bestaan uit twee modules van 60 lestijden.)

In heel wat gevallen heb je echter recht op een gedeeltelijke (0.30 euro per lestijd) of gehele vrijstelling (0 euro per lestijd) van het inschrijvingsgeld. Bovendien kan je gebruik maken van opleidingscheques of taalcheques. Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld is er bijvoorbeeld voor alle inwoners van het de Brusselse gemeentes (voor Richtgraad 1 & 2), voor mensen met een leefloon, voor inburgeraars, vluchtelingen, schoolplichtigen, ... Zie hieronder voor meer informatie.

b) Het cursusgeld
Dit zijn de kosten voor het leerplatform, de boeken en kopies, gastsprekers, ... Hiervoor betaal je 20 euro per module.

Een paar scenario's:

 • Je bent Brusselaar en volgt het volledige cursusdeel 1.1 Breakthrough ( = twee modules) ? Dan betaal je 40 euro cursusgeld en 0 euro inschrijvingsgeld
 • Je bent Brusselaar en volgt enkel de cursusmodule "2.2 Treshold - Mondeling"? Dan betaal je 20 euro cursusgeld en 0 euro inschrijvingsgeld
 • Je bent werkoos, je geniet van een wachtuitkering én je woont NIET in brussel? Dan zal je voor "2.2 Treshold - Mondeling" 20 euro cursusgeld en 18 euro ( = 60 x 0.30 ) inschrijvingsgeld betalen. Totaal 38 euro
 • Je hebt geen recht op vrijstellingen? Dan betaal je voor "2.2 Treshold - Mondeling" de som van 20 euro cursusgeld en 72 euro ( = 60 x 0.60) inschrijvingsgeld. Samen 92 euro.

Klinkt allemaal ingewikkeld? Contacteer ons, en wij kijken met jou hoeveel de cursus je precies zou kosten !

Wie krijgt vrijstelling?

Sommige cursisten worden geheel of gedeeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld:

 • De volledige vrijstelling geldt onder meer voor
  • Alle inwoners van een Brusselse gemeente (enkel voor Richtgraad 1 en 2)
  • Mensen die een leefloon ontvangen of personen die materiële hulp genieten
  • Mensen die een VDAB opleidingstraject volgen of werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd
  • Inburgeraars, vluchtelingen, gedetineerden, schoolplichtigen
  • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekende zonder wachtuitkering
  • ...
 • Cursisten die gedeeltelijk vrijgesteld zijn, betalen 0,30 euro per lestijd. De gedeeltelijke vrijstelling geldt onder meer voor
  • personen die een werkloosheidsuitkering krijgen
  • mensen met een functiebeperking (+66%)

Vrijstelling inschrijvingsgeld aanvragen

Om een vrijstelling te bekomen is het belangrijk dat je je aanbiedt in het centrum met het juiste attest. Raadpleeg het overzicht van de attesten waarmee je de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld kunt aanvragen op: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijs


Als werknemer in de private of publieke sector kan je het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs en de door het centrum aangerekende cursuskosten betalen met opleidingscheques. Opleidingscheques vraag je aan bij de VDAB of Actiris.

Meer informatie omtrent hoe & waar opleidingscheques bekomen, vind je op: https://www.belgium.be/nl/Leren/permanente_vorming/opleidingscheques

 

 • Prijzen behoudens decretale wijzigingen.

Troeven van cursussen Nederlands (NT2) op Lethas:

✪ Persoonlijke begeleiding & opvolging
✪ Steeds mogelijkheid tot instappen
✪ Traject wordt op jouw maat gemaakt
✪ Kleinere lesgroepen - toegankelijker
✪ Taalondersteuning: Open leercentrum, extra kansen tot oefenen, inhaallessen, logopedie. (Lees meer...)
✪ Taalstages
✪ Begeleiding ook na de opleiding: verdere studies, stages, jobbeurzen, ...
✪ Hulp bij gelijkschakeling van buitenlandse diploma's
✪ Veel activiteiten buiten de schoolmuren, grote uitstappen in kader van Nederlandse les (bezoeken van tv-opnames, theater, ...)

De belangrijke troeven van Lethas in het algemeen:

✪ Bij ons ben je geen nummer
✪ Bereikbaarheid
✪ Ervaren enthousiast team
✪ Dag- en avondaanbod
✪ Flexibele trajecten
✪ Steeds mogelijkheid tot instappen
✪ Digitale schoolborden en leerplatformen
✪ Wie moeite heeft met de Nederlandse taal kan extra taalondersteuning krijgen

Lees meer over de Lethas troeven

 

Intakegesprek

De inschrijving voor de cursussen Nederlands start altijd eerst met een verplicht intakegesprek. Dit betekent:

 • een kort kennismakingsgesprek
 • een kleine logische test
 • eventueel een test om te kijken of je het Latijnse alfabet kent (geen nood: we helpen je verder indien je dit nog niet kent)
 • Spreek je al een beetje Nederlands? Dan testen we nog even je niveau.

Op die manier zoeken we samen naar de gepaste cursus Nederlands voor jou.

Waar kan je het intakegesprek doen?

OFWEL in Het Huis van het Nederlands

OFWEL rechtstreeks bij ons op de campus Lethas Landsroem. Maak een afspraak:

 Lethas, Landsroemlaan 126, 1083 Brussel (aan Basiliek)

secretariaat.landsroem@cvolethas.be

02 420 10 26

openingsuren secretariaat:

 • maandag: 8u45-12u15 , 12u45-16u , 17u30-19u00.
 • dinsdag: 8u45-12u15 , 12u45-16u , 17u30-19u00.
 • woensdag: 17u30-19u00.
 • donderdag: 8u45-12u15 , 12u45-16u , 17u30-19u00.
 • vrijdag: 8u45-12u15 , 12u45-16u00.

Wat breng ik mee bij inschrijving?

 • Identiteitskaart of paspoort of correct visum
 • Indien van toepassing:
  • Opleidingscheques (zie www.vdab.be/opleidingscheques)
  • (Gelijkwaardigheid van) je hoogst behaalde diploma of diploma secundair onderwijs
  • Attest voor vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld
   • Je woont in Brussel:  ben je werkloos en ingeschreven bij Actiris? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng dan een recent inschrijvingsbewijs mee. Wij doen voor jou een aanvraag tot vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
   • Je woont buiten Brussel: ben je werkloos en ingeschreven bij VDAB? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng het formulier “aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs” mee. Aan de hand van je formulier blijkt of je recht hebt op een vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
  • Attest andere betalingsvoordelen: mutualiteit, ocmw, ….

(Let wel attesten mogen max. 1 maand oud zijn op moment van inschrijving)

Betaling:

 • Bancontact of cash.
 • Voor iedereen geldt: geen definitieve inschrijving zonder betaling.

 

Of stuur ons een berichtje. Dan contacteren wij jou!

Naam:*
E-mail:*
Telefoonnr:
Onderwerp:*
Boodschap:*

* Verplicht in te vullen