Nederlands leren in Brussel - Nederlands voor anderstaligen NT2 - CVO Lethas

Nederlands leren? Dat is makkelijker dan je denkt!

(Nederlandstalige versie / version française / English version )

 

Bij Lethas leer je snel en op een leuke manier in het Nederlands spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Je kan les volgen

 • op verschillende niveaus
 • op meerdere locaties in Brussel
 • op verschillende tijdstippen: in de voormiddag, 's namiddags of 's avonds
 • op verschillende ritmes: van 6 uur per week tot 20 uur per week

We hebben ook elk jaar met onze studenten extramuros-dagen: tv-opnames bijwonen, naar het theater, het museum, naar een stad in Vlaanderen.. Nederlands in de praktijk!

Je krijgt ook extra ondersteuning: extra oefenkansen in het open leercentrum, logopedie om je uitspraak te verbeteren, taalstages, hulp bij de erkenning van buitenlandse diploma's, ...

En na de cursus? Dan helpen we je verder op weg: naar hogere studies, naar begeleiding, naar jobbeurzenstages en werk.

Je kan Nederlands volgen op verschillende niveaus of richtgraden. 

Elke richtgraad bestaat uit een aantal modules (mondeling & schriftelijk) Hieronder vind je meer informatie voor elk niveau en elke module.

Voor de cursus NT2 richtgraad 1 & 2 is de prijs €40 voor iedereen die in Brussel woont.
Met een volledige vrijstelling voor het inschrijvingsgeld betaal je €40, met een gedeeltelijke vrijstelling betaal je €76. De volle prijs bedraagt €112
Je kan ook opleidingscheques of taalcheques gebruiken. 

Je inschrijving start altijd met een intakegesprek: we maken kennis, testen eventueel je niveau Nederlands, je maakt een logische test. 

Kijk voor meer precieze info hieronder. Maar kom zeker ook even langs op Lethas. We helpen je graag verder!

 

Richtgraad 1 is voor mensen die nog geen of een klein beetje Nederlands spreken.

Het bestaat uit twee onderdelen:

In dit onderdeel, met de modules 'Schriftelijk' en 'Mondeling', leer je op een simpele manier informatie vragen en geven. Je leert standaard zinnetjes gebruiken in dagelijkse situaties.

Je leert:

 • jezelf voorstellen.
 • woorden spellen (jouw naam, e-mailadres, straatnaam…)
 • een telefoonnummer vragen en dicteren.
 • zeggen hoe laat het is
 • openingsuren begrijpen
 • zeggen wat je doet op een dag
 • zeggen wat je graag doet
 • iemand uitnodigen
 • een afspraak maken/annuleren
 • een probleem formuleren
 • een afspraak maken
 • zeggen wat er scheelt
 • zeggen wat je eet
 • de weg vragen en uitleggen

Officieel heet dit onderdeel "Breakthrough": het absolute minimum.

In deze twee modules schriftelijk en mondeling leer je:

 • informatie vragen en geven;
 • instructies geven en begrijpen;
 • een probleem formuleren;
 • afspraken maken en verzetten;
 • iets beschrijven;
 • vertellen over vroeger.

Spreken en luisteren

Je voert korte conversaties in het Nederlands. Je luistert naar dialogen op de markt, in de klerenwinkel, aan het loket en gesprekken over meubels, appartementen, enz.

Schrijven en lezen

Je leest advertenties en reclame, berichtjes, reglementen, postkaartjes, enz. Je schrijft korte briefjes en tekstjes.

Thema’s:

 • familie
 • op de markt
 • in de klerenwinkel
 • meubels
 • huizen en appartementen
 • transport
 • reglementen
 • kassatickets, ruilen
 • vakantie
 • het weer
 • afspraken maken

Officieel heet dit onderdeel "Waystage": het overlevingsniveau.

Richtgraad 2 (officieel "Threshold")  is het niveau van de beperkte talige zelfstandigheid. Hier leer je communiceren in de meeste vertrouwde situaties.

Er zijn acht modules: vier mondelinge modules (luisteren & spreken) en vier schriftelijke modules (lezen & schrijven).

Spreken

Je kan al conversaties in het Nederlands voeren met eenvoudige zinnen en een basiswoordenschat. In deze module leer je

 • je opinie en instructies geven
 • over een gebeurtenis vertellen
 • een verhaal vertellen en samenvatten
 • nieuwe woorden te gebruiken en complexe zinnen te maken
 • spreken over vroeger in het imperfectum

Luisteren

Je luistert naar aangepast en authentiek audiomateriaal. Je leert je opinie over een audiofragment formuleren.

Thema's

 • personen vergelijken
 • persoonsbeschrijvingen
 • het leven in België
 • je (school)carrière, je levensverhaal
 • energie besparen

In deze module focus je op ‘spreken’ en ‘luisteren’. Je leert

 • verhalen vertellen
 • discussiëren
 • samenvatten
 • excuses formuleren
 • instructies geven
 • argumenten zoeken voor jouw opinie
 • een sollicitatiegesprek begrijpen en voeren

We werken verder aan grammatica: de tijden van het verbum (imperfectum) en aan complexe zinnen met ‘dat’, ‘toen’, ‘als …dan’, ‘omdat’, ….

Thema's:

 • Nederlands oefenen
 • medische klachten
 • excuses
 • problemen in je huis/appartement
 • verpakkingsvrij winkelen
 • solliciteren, …

In deze module werk je vooral aan je spreek- en luistervaardigheid en word je alleen op deze vaardigheden geëvalueerd. Het audiovisueel materiaal is zo authentiek mogelijk.

Thema’s:

 • vrije tijd
 • geneeskunde
 • bejaardenzorg
 • opvoeding
 • liefde
 • integratie
 • sport
 • sprookjes

In 2.4 oefen en herhaal je de grammatica. Nieuw zijn de vaste preposities en structuurwoorden.

Schrijven

Je kan al teksten schrijven in het Nederlands met eenvoudige zinnen en een basiswoordenschat. In deze module leer je

 • je mening geven
 • een verslag en een samenvatting schrijven
 • over vroeger vertellen (in het imperfectum)
 • langere teksten met complexe zinnen schrijven

Lezen

Je leest authentieke teksten (uit tijdschriften en kranten). Je leert strategieën om teksten te lezen die je niet volledig begrijpt. Je leert je mening over een tekst te formuleren.

Thema's:

 • belangrijke momenten in het leven
 • hobby’s en interesses
 • het leven in België
 • je (school)carrière, je levensverhaal
 • klimaat
 • ziekte en gezondheid

Je leert

 • vacatures lezen
 • een samenvatting schrijven
 • een verwittiging per sms sturen
 • zakelijke e-mails lezen
 • een klachtenbrief sturen
 • advertenties lezen
 • een huurcontract lezen
 • een lezersbrief schrijven
 • jobadvertenties lezen
 • een cv en een sollicitatiebrief schrijven

We werken verder aan grammatica: de tijden van het verbum (imperfectum) en aan complexe zinnen met‘dat’, ‘toen’, ‘als …dan’, ‘omdat’, …)

In deze module werk je vooral aan je lees- en schrijfvaardigheid en word je alleen op deze vaardigheden geëvalueerd. Het lesmateriaal is zo authentiek mogelijk: websites, artikels uit kranten en tijdschriften, persoonlijke correspondentie, …

Thema’s: 

 • het huishouden
 • weer en klimaat
 • vriendschap
 • karaktereigenschappen
 • ongevallenpreventie

 • In deze module focus je op lezen en schrijven. Je leert goede samenvattingen schrijven, je mening genuanceerd verwoorden ... Daarnaast werk je met authentieke teksten zoals artikels uit kranten en tijdschriften.
 • In 2.4 herhaal en oefen je de grammatica. Je leert nieuwe vaste preposities en structuurwoorden.

"Vantage"of richtgraad 3 is het niveau van de echte talige zelfstandigheid.

Er zijn twee modules:

Spreken:

 • informatie vragen, geven en samenvatten
 • instructies geven
 • je beleving en je mening uiten
 • verhalen vertellen

Je leert spreken over complexe thema's.

Je spreekt helder en natuurlijk, op een gelijkmatig tempo. Je kan je taalgebruik aanpassen aan de situatie en je partner. Je maakt relatief lange zinnen en er zijn steeds minder fouten tegen de zinsconstructie. Je gebruikt ook minder frequente woorden en je taalgebruik is gevarieerd.

Luisteren:

 • het globale onderwerp bepalen en de gedachtegang volgen (in een reportage of een authentiek theaterstuk bijvoorbeeld)
 • de hoofdgedachte achterhalen en specifieke informatie zoeken (in bijvoorbeeld een authentieke lezing, debat of feuilleton)
 • instructies en maatregelen begrijpen
 • je mening vormen over wat je hoort

De taal die je hoort, bevat betekenisnuances, verschillen in register, standaardtaal en soms al regionale varianten.

In deze module ga je uitgebreid lezen en schrijven. We werken met zeer gevarieerde, authentieke teksten over de actualiteit. De ondersteunende elementen (grammatica, woordenschat, spelling, ...) uit de vorige modules worden verder verfijnd om steeds correcter te kunnen schrijven. Er is ook ruim aandacht voor verschillen in toon en register.

Je leest zowel informatieve en persuasieve als prescriptieve en narratieve / literaire teksten.

Zo lezen we onder andere:

 • een contract
 • handleidingen
 • reclameboodschappen
 • literaire tekstfragmenten
 • informatieve tijdschriftartikels
 • actuele krantenartikels

Je leert:

 • notities nemen
 • een betoog schrijven
 • een tekst samenvatten
 • iemand uitnodigen
 • instructies geven
 • afspraken verzetten
 • een contract opzeggen

"Effectivenes"of richtgraad 4 is het niveau van de uitgebreide talige zelfstandigheid.

Er zijn twee modules:

Spreken:

 • informatie vragen, geven en samenvatten
 • instructies geven
 • je beleving en je mening verwoorden
 • beschrijvingen en presentaties geven

We behandelen een brede waaier van onderwerpen die aansluiten bij verschillende domeinen en rollen. Ook complexe, delicate of gevoelige onderwerpen komen aan bod.

Je spreekt helder en natuurlijk, met variërende intonatie om ook fijnere betekenisnuances uit te drukken. Je kan je taalgebruik aanpassen aan de situatie en je partner(s). Je produceert lange, complexe en logisch gestructureerde teksten. Je gebruikt ook minder frequente woorden en je taalgebruik is gevarieerd en doeltreffend.

Luisteren:

 • de hoofdgedachte achterhalen, de gedachtegang volgen en specifieke informatie zoeken (in informatieve, persuasieve en narratieve/literaire teksten)
 • instructies en maatregelen begrijpen
 • je mening vormen over wat je hoort
 • interacties van derden volgen in groepsdiscussies of een debat

De taal die je te horen krijgt, is altijd authentiek. Ze bevat betekenisnuances, verschillen in register, minder frequente woorden en formuleringen. Naast de standaarduitspraak komt soms ook regionaal taalgebruik aan bod.

In deze module ga je uitgebreid lezen en schrijven. We werken met zeer gevarieerde, authentieke teksten over de actualiteit. De ondersteunende elementen (grammatica, woordenschat, spelling, ...) uit de vorige modules worden verder verfijnd om steeds correcter te kunnen schrijven. Er is ook ruim aandacht voor verschillen in toon en register.

Je leest en schrijft nformatieve en persuasieve als prescriptieve en narratieve / literaire teksten.

We behandelen een brede waaier van onderwerpen die aansluiten bij verschillende domeinen en rollen. Ook complexe, delicate, abstracte of gevoelige onderwerpen komen aan bod.

Zo lezen we onder andere:

 • een contract of een juridisch document
 • handleidingen
 • reclameboodschappen
 • literaire tekstfragmenten
 • informatieve tijdschriftartikels
 • actuele krantenartikelen
 • columns, politieke commentaren

Je leert

 • notities nemen
 • een uitvoerig verslag schrijven
 • uitgewerkte beschrijvingen en fantasierijke teksten schrijven
 • een instructie geven
 • een uiteenzetting schrijven

Waar heb ik les?

Je kan les volgen op:

✪ Campus Landsroem, Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren

✪ Campus Rouppe, Rouppeplein 16, 1000 Brussel

✪ Campus Solvay, Solvayplein 4, 1030 Brussel

Wanneer start mijn cursus?

Er zijn verschillende opstartmomenten. Contacteer ons en je krijgt info op jouw maat!

Wanneer heb ik les?

Je kan les volgen in de voormiddag, in de namiddag of 's avonds. Je kiest zelf je moment en het aantal uren les per week.

CAMPUS LANDSROEM
3 uur per week 6 uur per week 12 uur per week
ochtend ochtend
 namiddag  namiddag
   avond  avond
CAMPUS ROUPPE
8 uur per week
= 2x per week
16 uur per week
= 4x per week
20 uur per week
= 5x per week
ochtend ochtend ochtend
namiddag  namiddag
avond avond

 

Klik hier voor een detailoverzicht van alle lesuren en lesplaatsen

Hoeveel kost mijn cursus Nederlands?

Je betaalt cursusgeld en inschrijvingsgeld. De kostprijs bedraagt €112.

a) Het cursusgeld

Dit zijn de kosten voor het leerplatform, de boeken en kopies, gastsprekers, ... Hiervoor betaal je 40 euro per module.

b) Het inschrijvingsgeld

Dit is wettelijk vastgelegd op 0,60 euro per lesuur. De meeste modules bestaan uit 120 lesuren of lestijden.

Soms heb je recht op een gedeeltelijke (0.30 euro per lestijd) of gehele vrijstelling (0 euro per lestijd) van het inschrijvingsgeld.

Je kan ook opleidingscheques of taalcheques gebruiken.

Wie krijgt een vrijstelling?

 • De volledige vrijstelling (= je betaalt €40) is er voor
  • alle inwoners van een Brusselse gemeente (enkel voor Richtgraad 1 en 2)
  • mensen met een leefloon of materiële hulp
  • mensen die een VDAB-opleidingstraject volgen of werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd
  • mensen met een sociale wooncode
  • inburgeraars, vluchtelingen, gedetineerden,
  • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekende zonder wachtuitkering
 • De gedeeltelijke vrijstelling (= je betaalt €76) is er voor
  • personen met een werkloosheidsuitkering
  • mensen met een functiebeperking
  • mensen die uit Basiseducatie komen - onder bepaalde voorwaarden

Hoe vraag je een vrijstelling aan?

Breng het juiste attest mee. Welk attest? Kijk op: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijs

Werk je in de private of publieke sector? Dan kan je betalen met opleidingscheques. Opleidingscheques vraag je aan bij de VDAB of Actiris.

Meer info op: https://www.belgium.be/nl/Leren/permanente_vorming/opleidingscheques

 • Prijzen behoudens decretale wijzigingen.

Nederlands leren bij CVO Lethas is:

✪ les volgen in een flexibel traject op jouw maat

✪ activiteiten en uitstappen buiten de schoolmuren

✪ extra oefenen in het open leercentrum, logopedie, taalstages, hulp bij verdere opleiding en werk, hulp bij gelijkschakeling van buitenlandse diploma's   (Lees meer...)

✪ les volgen in hartje Brussel, bij een ervaren en enthousiast team

✪ leren met digitale schoolborden en leerplatformen

Bij ons ben je geen nummer!

 

Lees meer over de Lethas troeven

 

Intakegesprek

De inschrijving voor de cursussen Nederlands start altijd met een verplicht intakegesprek:

 • een kort kennismakingsgesprek
 • een kleine logische test
 • eventueel een test om te kijken of je het Latijnse alfabet kent
 • Spreek je al een beetje Nederlands? Dan testen we nog even je niveau.

Op die manier zoeken we samen naar de beste cursus Nederlands voor jou.

Waar kan je het intakegesprek doen?

OFWEL in Het Huis van het Nederlands

OFWEL bij ons op de campus Landsroem. Maak een afspraak:

 Lethas, Landsroemlaan 126, 1083 Brussel (aan Basiliek)

secretariaat.landsroem@cvolethas.be

02 420 10 26

openingsuren secretariaat:

 • maandag: 8.45 -12.15 u , 12.45-16 u , 17.30-19 u.
 • dinsdag: 8.45 -12.15 u , 12.45-16 u , 17.30-19 u.
 • woensdag: 17.30 -19 u.
 • donderdag: 8.45 -12.15 u , 12.45 -16 u , 17.30 -19 u.
 • vrijdag: 8.45 -12.15 u , 12.45 -16 u.

Wat breng je mee?

 • je identiteitskaart of paspoort of correct visum
 • Eventueel:
  • Opleidingscheques (zie www.vdab.be/opleidingscheques)
  • (Gelijkwaardigheid van) je hoogst behaalde diploma of diploma secundair onderwijs
  • Attest voor vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld
   • Je woont in Brussel:  ben je werkloos en ingeschreven bij Actiris? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng dan een recent inschrijvingsbewijs mee. Wij doen voor jou een aanvraag tot vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld. Enkel voor richtgraad 3 en hoger.
   • Je woont buiten Brussel: ben je werkloos en ingeschreven bij VDAB? Heb je recht op een uitkering of ben je in een wachttijd? Breng het formulier “aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs” mee. Wij bepalen zo of je recht hebt op een vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld.
  • Attest andere betalingsvoordelen: mutualiteit (+66%), ocmw, ….

Een attest mag maximaal 1 maand oud zijn op moment van inschrijving.

Betaling:

 • Zowel met Bancontact als cash. Op campus Rouppe: enkel met Bancontact.
 • Je bent definitief ingeschreven na je betaling.

Of stuur ons een berichtje. Dan contacteren wij jou!

Naam:*
E-mail:*
Telefoonnr:
Onderwerp:*
Boodschap:*

* Verplicht in te vullen