Prijzen cursussen en opleidingen

Hoeveel moet ik betalen? (behoudens decretale wijzigingen)

Je bent correct ingeschreven als je het inschrijvingsgeld hebt betaald. 

 • Het decreet over het volwassenenonderwijs bepaalt een standaardtarief van €1,50 per lestijd. Dit geldt voor alle opleidingen, behalve voor de cursussen NT2 en AAV. 
 • Je betaalt ook een bijdrage voor kopieën. 

Secundair - kostprijs per module 2018-2019 (kostprijs= inschrijvingsgeld + kostenbijdrage)

Opleiding kostprijs deels vrijgesteld vrijgesteld
FRANS 120 lestijden €195 €51 €15
ENGELS 120 lestijden €185 €41 €5
TSO3
Toep.software 60 lestijden
€95 €23 €5
Nederlands
NT2 RG1-2 120 lestijden
€112 €76 €40
Nederlands
NT2 RG3-4 120 lestijden
€102 €66 €30

Voor de cursus NT2 richtgraad 1 & 2 is de prijs €40 voor iedereen die in Brussel woont.
Een cursist betaalt een maximum van €300 inschrijvingsgeld per semester voor een modulaire opleiding van het SVWO.

Economisch Hoger Onderwijs - kostprijs per module 2018-2019 (kostprijs= inschrijvingsgeld + kostenbijdrage)

Informatica/boekhouden modules inschrijving
(niet vrijgesteld)
deels vrijgesteld vrijgesteld verplichte kosten
120 lestijden €180 €36 €0 €10
80 lestijden €120 €24 €0 €10
60 lestijden €90 €18 €0 €10
40 lestijden €60 €12 €0 €10

Prijzen gaan tot maximaal € 600 per jaar

Een rekenvoorbeeld voor een module van 60 lesuren:

Mijn situatie is: Ik betaal:  Ik breng mee:
Ik ben werkloos en krijg een uitkering  € 28 (totaal):
€ 18 deels vrijgesteld
+ € 10 verplichte kosten
Een attest van de VDAB / werkloosheids-uitkering. Je attest mag niet ouder zijn dan 1 maand op het moment van de inschrijving.
Ik krijg een uitkering van het OCMW  € 10 (totaal)
= € 0 vrijgesteld
+ € 10verplichte kosten
Een recent bewijs van leefloon niet ouder dan 1 maand op het moment van de inschrijving.
Ik werk € 100 (totaal)
= € 90 niet vrijgesteld
+ € 10 verplichte kosten
Niets.
Ik werk en kan opleidingscheques voorleggen. € 100 (totaal)
= € 90 niet vrijgesteld
+ € 10 verplichte kosten

Opleidingscheques.

Heb je nog geen opleidingscheques aangevraagd? Dan moet je eerst € 100 betalen. Breng je opleidingscheques later binnen. Wij betalen je € 100 terug. 

Kan ik volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen?

Ja, dat kan op basis van volgende attesten:

 • een attest van het OCMW
  • voor cursisten met een leefloon (geen leefgeld);
  • voor asielzoekers die materiële hulp krijgen;
  • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de categorieën hierboven.

Je attest mag bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand.

Let op: een attest activering leefloon in het kader van een tewerkstelling artikel 60 geeft je geen vrijstelling van het inschrijvingsgeld

 • een attest van de VDAB
  • voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die een opleiding volgen in het kader van een traject naar werk,
  • voor ingeschreven werkzoekenden die nog geen wachtuitkering hebben verworven (schoolverlaters).

Je kan nu je VDAB-attest thuis printen. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden.

Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest"' op de startpagina van "Mijn loopbaan" - http://vdab.be/mijnloopbaan/. Het attest is al voor je ingevuld , je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen.

 • een attest van ACTIRIS / FOREM
  • Dit attest vraagt de secretariaatsmedewerker bij ACTIRIS aan op jouw vraag. (A15)
 • een attest van de directeur van een strafinrichting
  • voor cursisten die als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen.

In het studiegebied Nederlands Tweede Taal (NT2) betalen de volgende cursisten enkel een onkostenbijdrage:

 • cursisten van 15 jaar die zijn doorverwezen door een secundaire school om Nederlands te leren;
 • inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of die het inburgeringsattest behaald hebben. Dit kan alleen voor richtgraad 1 en 2;
 • cursisten met een attest van een sociaal verhuurkantoor, alleen voor richtgraad 1.1;
 • cursisten die in Brussel gedomicilieerd zijn, alleen voor richtgraad 1 en 2.

Kan ik gedeeltelijke vrijstelling krijgen ?

Ja, want inwoners van het Brussels hoofdstedelijk Gewest betalen voor Nederlands Tweede Taal RG 1 en 2 enkel vaste kosten, geen inschrijvingsgeld.

Ja, want het tarief van 0,60 euro per lestijd geldt standaard voor een cursus Nederlands tweede taal in richtgraden 3 en 4 .

Ja, want het tarief van 0,30 euro per lestijd is van toepassing als je één van volgende attesten meebrengt:

 • een attest van de VDAB
  • voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die GEEN opleiding volgen in het kader van een traject naar werk,
  • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de categorie hierboven.
  • Je kan nu je VDAB-attest thuis printen. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden.

  • Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest"' op de startpagina van "Mijn loopbaan" - http://vdab.be/mijnloopbaan/. Het attest is al voor je ingevuld , je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen.

 

 • een attest van ACTIRIS/FOREM

 

 • een attest voor mindervalide personen (66%)
  • voor cursisten die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
  • voor cursisten met een attest van een erkende instantie (vakbond, mutualiteit,...) waaruit een arbeidsongeschiktheid van 66% blijkt en die niet gepensioneerd zijn;
  • voor cursisten van wie het verdienvermogen is verminderd tot één derde of minder;
  • voor cursisten van wie de mate van zelfredzaamheid 7 punten of meer bedraagt;
  • voor cursisten die een attest hebben dat recht geeft op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de bovenstaande categorieën;
  • ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen worden ook vrijgesteld.
  • voor deze categorieën wordt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld gegeven tot je de pensioengerechtigde leeftijd hebt (65 jaar).
  • cursisten die zijn ingeschreven bij het VAPH kunnen wel nog genieten van het verminderde inschrijvingsgeld na hun 65 jaar.
 • een attest van een Centrum voor Basiseducatie
 • voor cursisten die gedurende 2 opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben bij Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van de inschrijving in het CVO. Deze vrijstelling geldt voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar.

Personen ten laste van iemand brengen de volgende documenten mee:

 • gezinssamenstelling

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Contacteer VOOR de start van de opleiding het secretariaat.

Na de start van de module betaalt de school geen geld terug.

Het CVO heeft het recht een cursus te annuleren of een lesdag te verplaatsen om technische of organisatorische redenen.

Heeft de school jouw cursus geannuleerd en kan je niet starten in een andere cursus? Dan betaalt de school je inschrijvingsgeld terug. Breng het het originele betalingsbewijs mee naar het secretariaat. Dat kan tot 2 weken na de annuleringsdatum.

Kan ik mijn inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen?

Ja, met opleidingscheques voor werknemers in Vlaanderen en het Brussels gewest.

Het CVO is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Ben je werknemer in Vlaanderen of het Brussels gewest en je hoogste diploma is secundair onderwijs? Dan betaal je via dit systeem de helft van de kosten van de opleiding. Ook hooggeschoolden komen in aanmerking, in het kader van loopbaanbegeleiding.

De Vlaamse overheid betaalt de rest. De opleidingscheques vraag je aan  via de VDAB http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml. Je kan per kalenderjaar maximaal voor 250 Euro aan opleidingscheques aankopen.

Met de opleidingscheques kan je het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal helemaal of voor een deel betalen.

Praktisch:

 • Bestel je opleidingscheques voor werknemers ten laatste twee maanden na de start van je cursus. Deze opleidingscheques zijn 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. We accepteren alleen geldige cheques.
 • Vertel bij je inschrijving dat je opleidingscheques hebt. Als je de opleidingscheques pas na de inschrijving afgeeft in het secretariaat, betalen wij je het overeenstemmende bedrag binnen de maand terug.
 • De waarde van de opleidingscheques mag nooit meer zijn dan de prijs van je cursus.
 • Als je het cursusmateriaal wil betalen met opleidingscheques moet je de boeken via het centrum aankopen en betalen.
 • Geef je cheques ten laatste 10 werkdagen vóór hun vervaldatum aan het secretariaat.
 • Geef je cheques voor de registratiedatum van je cursus aan het secretariaat.
 • Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques! De vollledige lijst vind je hier http://www.vdab.be/opleidingscheques.
 • Nog vragen? Stel ze ons! .