Prijzen cursussen en opleidingen

Hoeveel moet ik betalen? (behoudens decretale wijzigingen)

Je bent pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld werd betaald. Hiervoor kan je persoonlijk langskomen op één van onze secretariaten. Om praktische redenen kan je voorlopig noch via de telefoon inschrijven noch via mail.

Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs voorziet voor het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs een standaardtarief van €1,50 per lestijd. Dit geldt voor alle opleidingen met uitzondering van de cursussen NT2 en AAV. 

Naast het inschrijvingsgeld betalen de cursisten ook een onkostenbijdrage, o.a. voor kopies. 

Secundair - kostprijs per module 2017-2018 (kostprijs= inschrijvingsgeld + kostenbijdrage)

Opleiding kostprijs deels vrijgesteld vrijgesteld
FRANS 120 Lestijden €195 €51 €15
ENGELS 120 Lestijden €185 €41 €5
TSO3
Toep.software 60 Lestijden
€95 €23 €5
Nederlands
NT2 RG1-2 120 Lestijden
€112 €76 €40
Nederlands
NT2 RG3-4 120 Lestijden
€102 €66 €30

Voor de cursus NT2 richtgraad 1 & 2 bedraagt de prijs €40 voor iedereen die in Brussel woont.
Een cursist betaalt een maximum van €300 inschrijvingsgeld per semester voor een modulaire opleiding van het SVWO.

Economisch Hoger Onderwijs - kostprijs per module 2017-2018 (kostprijs= inschrijvingsgeld + kostenbijdrage)

Informatica/boekhouden modules inschrijving
(niet vrijgesteld)
deels vrijgesteld vrijgesteld verplichte kosten
120 Lestijden €180 €36 €0 €10
80 Lestijden €120 €24 €0 €10
60 Lestijden €90 €18 €0 €10
40 Lestijden €60 €12 €0 €10

Prijzen bedragen maximum € 600 per jaar

Een rekenvoorbeeld voor een module van 60 lesuren:

Mijn situatie is: Ik betaal:  Ik moet voorleggen:
Ik ben werkloos en ontvang een uitkering ... € 28 (totaal):
€ 18 deels vrijgesteld
+ € 10 verplichte kosten
Een attest van de VDAB / werkloosheids-uitkering, mag niet ouder zijn dan 1 maand op het ogenblik van de inschrijving.
Ik leef van een uitkering van het OCMW ... € 10 (totaal)
= € 0 vrijgesteld
+ € 10verplichte kosten
Recent bewijs van leefloon niet ouder dan 1 maand op het ogenblik van de inschrijving.
Ik werk momenteel ... € 100 (totaal)
= € 90 niet vrijgesteld
+ € 10 verplichte kosten
Niets.
Ik werk momenteel ... en kan opleidingscheques voorleggen. € 100 (totaal)
= € 90 niet vrijgesteld
+ € 10 verplichte kosten
Opleidingscheques.

Indien je de opleidingscheques nog niet aanvroeg moet je eerst € 100 betalen en krijgt u bij het binnenbrengen van de cheques dat bedrag teruggestort op je rekening. Indien je ze al hebt kan dit als betaalmiddel dienen.

 • Prijzen behoudens decretale wijzigingen.

Kan ik volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen?

Ja, dat kan op basis van volgende attesten:

 • een attest van het OCMW
  • voor cursisten die genieten van een leefloon (geen leefgeld);
  • voor asielzoekers die materiële hulp genieten;
  • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorieën.

Op basis van een attest activering leefloon in het kader van een tewerkstelling artikel 60 kan geen vrijstelling van het inschrijvingsgeld verleend worden. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand.

 • een attest van de VDAB
  • voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die een opleiding volgen in het kader van een traject naar werk,
  • voor ingeschreven werkzoekenden die nog geen wachtuitkering hebben verworven (schoolverlaters).

Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest"' op de startpagina van "Mijn loopbaan" - http://vdab.be/mijnloopbaan/. Het attest is al voor je ingevuld , je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen.

 • een attest van ACTIRIS / FOREM
  • Dit attest wordt door de secretariaatsmedewerker bij ACTIRIS aangevraagd op jouw vraag. (A15)
 • een attest van de directeur van een strafinrichting
  • voor cursisten die als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen.

In het studiegebied Nederlands Tweede Taal (NT2) betalen de volgende cursisten enkel een onkostenbijdrage:

 • cursisten van 15 jaar die zijn doorverwezen door een secundaire school om Nederlands te leren;
 • inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of die het inburgeringsattest behaald hebben. Dit geldt enkel voor richtgraad 1 en 2;
 • cursisten met een attest van een sociaal verhuurkantoor, enkel voor richtgraad 1.1;
 • cursisten die in Brussel gedomicilieerd zijn, enkel voor richtgraad 1 en 2.

Kan ik gedeeltelijke vrijstelling krijgen ?

Ja, want inwoners van het Brussels hoofdstedelijk Gewest betalen voor Nederlands Tweede Taal RG 1 en 2 enkel vaste kosten, geen inschrijvingsgeld.

Ja, want het tarief van 0,60 Euro per lestijd geldt standaard voor een cursus Nederlands tweede taal in richtgraden 3 en 4 .

Ja, want het tarief van 0,30 Euro per lestijd is van toepassing als je één van volgende attesten kunt voorleggen:

 • een attest van de VDAB
  • voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die GEEN opleiding volgen in het kader van een traject naar werk,
  • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorie.
  • Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden.
  • Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest"' op de startpagina van "Mijn loopbaan" - http://vdab.be/mijnloopbaan/. Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand.
 • Een attest van ACTIRIS/FOREM
 • een attest voor mindervalide personen (66%)
  • voor cursisten die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH),
  • voor cursisten met een attest van een erkende instantie (vakbond, mutualiteit,...) waaruit een arbeidsongeschiktheid van 66% blijkt en die niet gepensioneerd zijn,
  • voor cursisten van wie het verdienvermogen is verminderd tot één derde of minder,
  • voor cursisten van wie de mate van zelfredzaamheid 7 punten of meer bedraagt,
  • voor cursisten die in het bezit zijn van een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten,
  • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de bovenstaande categorieën.
  • Ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen worden ook vrijgesteld.
  • Voor deze categorieën wordt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld slechts verleend tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar).
  • Cursisten die zijn ingeschreven bij het VAPH kunnen wel nog genieten van het verminderde inschrijvingsgeld na hun 65 jaar.
 • een attest van een Centrum voor Basiseducatie
 • voor cursisten die gedurende 2 opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben bij Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van de inschrijving in het CVO. Deze vrijstelling geldt voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar.

Personen ten laste van iemand brengen de volgende documenten mee:

 • gezinssamenstelling

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Stel je VOOR de start van de opleiding vast dat je de lessen toch niet zal kunnen volgen dan dien je dit onmiddellijk te melden aan het secretariaat.

In alle andere gevallen wordt er na de start van de module niets meer terugbetaald.

Het CVO heeft het recht een cursus af te gelasten of een lesdag te wijzigen om technische of organisatorische redenen. Indien een cursus door het centrum geannuleerd wordt en de cursist onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald na het overhandigen van het originele betalingsbewijs, tot 2 weken na de annuleringsdatum.

Kan ik mijn inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen?

Ja, met opleidingscheques voor werknemers in Vlaanderen en het Brussels gewest.

Het CVO is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Indien je werknemer bent in Vlaanderen of het Brussels gewest en je hoogste diploma is secundair onderwijs betaal je via dit systeem slechts de helft van de kosten van de opleiding. Ook hooggeschoolden komen in aanmerking in het kader van loopbaanbegeleiding.

De Vlaamse overheid betaalt de rest. De opleidingscheques worden aangevraagd via de VDAB http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml. Je kan per kalenderjaar maximaal voor 250 Euro aan opleidingscheques aankopen.

Zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal kan geheel of gedeeltelijk betaald worden met opleidingscheques.

Noteer: als je het cursusmateriaal wil betalen met opleidingscheques moet je de boeken via het centrum aankopen en betalen. Het gebruik van opleidingscheques moet tijdens de inschrijvingsprocedure bekend gemaakt worden. Als je de opleidingscheques pas na de inschrijving afgeeft in het secretariaat, krijg je het overeenstemmende bedrag binnen de maand teruggestort. De waarde van de opleidingscheques mag nooit de kostprijs van de opleiding overschrijden!

De opleidingscheques voor werknemers moeten ten laatste twee maanden na aanvang van de opleiding besteld worden bij de VDAB. Deze opleidingscheques zijn slechts 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Enkel geldige cheques worden aanvaard.

Aangezien ze door de administratie tijdig verwerkt moeten worden, moeten de cheques ten laatste 10 werkdagen vóór hun vervaldatum bezorgd worden aan het secretariaat.

De cheques moeten vóór de registratiedatum van de opleiding afgeleverd worden op het secretariaat.

Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques! Je kan de volledige lijst van opleidingen raadplegen via de VDAB http://www.vdab.be/opleidingscheques. Mocht je toch nog vragen of twijfels hebben aarzel niet om het secretariaat te contacteren.