Tweedekansonderwijs (TKO) in Brussel - CVO Lethas - behaal alsnog je diploma secundair onderwijs

Jouw diploma secundair onderwijs alsnog behalen?

Ben je minstens 18 jaar oud en heb je nog geen diploma secundair onderwijs? Grijp dan hier je tweede kans!

TKO staat officieel voor TweedeKansOnderwijs. Wij spreken liever over ToeKomstgericht Onderwijs. Jouw toekomst. Het TKO biedt je de mogelijkheid een door de overheid erkend diploma secundair onderwijs te behalen.

Dat kan op één jaar tijd. Hiervoor moet je tegelijk twee opleidingen volgen:

 • een Algemene Aanvullende Vorming (AAV): een reeks algemene vakken
 • een Beroepsgerichte Opleiding:
  • ICT & Administratie
  • Medisch administratief bediende

Met andere woorden, na één jaar heb je een diploma secundair onderwijs op zak èn je beheerst ook een vak. Het is de snelste weg naar werk!

Hier vind je heel wat informatie. Maar kom zeker ook eens op gesprek. We kijken graag samen met jou naar de allerbeste oplossingen op jouw maat.

 

Corona-update vanaf maandag 16 november 2020:

 • In code rood volg je 50% van de lessen in de klas. Je zit in kleine groepen van maximaal 10 personen, in goed gedesinfecteerde lokalen. Jullie dragen altijd een mondmasker.
 • De andere 50% krijg je afstandsonderwijs, via de computer bij je thuis. Je ziet je lesgever en de andere cursisten digitaal, of je krijgt extra taken thuis.
 • In het uurrooster dat je kreeg voor de vakantie vind je het overzicht van je contact- en afstandlessen.
  Heb je toch nog vragen? Neem contact op met je opleidingscoördinator / of met Wendy, Isabelle, Femke of Céline.

Aanvullende Algemene Vorming

In de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) leer je de basisvakken die je nodig hebt om je diploma secundair onderwijs te behalen. In combinatie met een beroepsopleiding leidt de opleiding AAV naar een diploma secundair onderwijs.

Hieronder vind je meer informatie voor elk vak.

Voor bepaalde modules kan je een vrijstelling krijgen op basis van jouw laatste rapport (maximaal 4 jaar oud) en/of je kan eveneens deelnemen aan de vrijstellingsproeven om je traject te verkorten. Voor Frans, ICT, Nederlands, Wetenschappen en Wiskunde, kan je bij het begin van het semester deelnemen aan vrijstellingsproeven. Dit is niet verplicht. Bij inschrijving bekijken we of het voor jou interessant is of niet. De data van de vrijstellingsproeven liggen vast en worden aan jou meegedeeld tijdens de infosessie. Je kan een vrijstellingsproef één maal per kalenderjaar maken. Ben je niet geslaagd, dan volg je gewoon de module.

In deze module leer je Nederlands spreken en schrijven.

Je leert

 • correct spellen;
 • een goede uitspraak;
 • hoofd- en bijzaken onderscheiden;
 • verslag maken van een gebeurtenis;
 • een verhaal vertellen;
 • een spreekplan of schrijfplan opstellen, nakijken en aanpassen;
 • een gesprek voeren;
 • schema’s en samenvattingen maken;
 • hulpbronnen en gegevensbestanden raadplegen;
 • een passende lay-out gebruiken;
 • formulieren, administratieve teksten lezen en verwerken.

In dit onderdeel leer je werken met computers en op internet.

Je leert:

 • communiceren en handelen in een ICT-omgeving en op internet;
 • de juiste ICT-toepassing kiezen en gebruiken voor een opdracht;
 • teksten, foto’s, audio- en videobestanden en programma’s downloaden/uploaden;
 • Tekst-, cijfer-, beeld- of geluidsmateriaal in één document integreren, bijvoorbeeld in een PowerPoint presentatie;
 • een bureaublad, werkbalken, iconen, snelkoppelingen, schermbeveiliging herkennen en veranderen;
 • e-mails sturen;
 • een back-up maken en begrijpen waarom dat nodig is;
 • virtuele diensten gepast en correct gebruiken, bijvoorbeeld internetbankieren;
 • een PC of randapparatuur kiezen op basis van offertes en vooropgestelde kenmerken.;
 • Internet en andere ICT veilig gebruiken;

Je leert over::

Maatschappij:

 • besluitvorming in en opbouw van de samenleving;
 • rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheid;
 • de federale Belgische staatsstructuur;
 • de Europese samenwerking.

Cultuur:

 • dynamiek in leef- en omgangsgewoonten;
 • opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen;
 • rol van de media in de samenleving: audiovisuele media, geschreven media;
 • massacommunicatie en de invloed van communicatiemiddelen;
 • invloed van cultuur op ons denken, voelen en handelen.

Organisatie en samenwerking:

Hier leer je planmatig en probleemoplossend werken, alleen en in teamverband. Je leert je eigen sterke en zwakke punten evalueren. Verder leer je hoe je een stappenplan maakt.

Je leert:

 • wiskundetaal begrijpen en gebruiken;
 • basisbewerkingen met gehele getallen uitvoeren;
 • eenvoudige vraagstukken;
 • schaalberekeningen, percenten berekenen;
 • meetkunde, vlakke en ruimtelijke figuren, de stelling van Pythagoras;
 • vraagstukken oplossen;
 • formules, tabellen en grafieken interpreteren/tekenen;
 • inleiding tot statistiek;
 • de representativiteit van een steekproef uitleggen;
 • statistische gegevens uit frequentietabellen en grafische voorstellingen interpreteren;
 • een frequentietabel opstellen;
 • een passende grafische voorstelling gebruiken om statistische gegevens binnen een bepaalde context te interpreteren;
 • begrippen rekenkundig gemiddelde, mediaan en variatie gebruiken in een statistisch onderzoek;
 • beperkt statistisch onderzoek uitvoeren.

Je leert over:

 • Wetenschappelijk onderzoek
  • de essentiële stappen van de natuurwetenschappelijke methode onderscheiden;
  • een onderzoeksvraag formuleren en beantwoorden;
  • een onderzoek uitvoeren met de juiste theoretische achtergronden;
  • een kritische kijk op de wetenschap: wetenschappelijk onderzoek is mensenwerk met alle sterktes en tekortkomingen.
 • Duurzaamheidsvraagstukken
  • de ecologische voetafdruk;
  • de groene economie;
  • alternatieve energiebronnen;
  • biodegradeerbare producten.
 • Het menselijk lichaam
  • de samenhang tussen de verschillende lichaamsstelsels illustreren;
  • de wisselwerking tussen wetenschap en ethiek;
  • de voortplanting;
  • de evolutie;
  • erfelijke kenmerken bestuderen.
 • Aspecten in verband met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
 • Reliëfvormen in de streek bestuderen aan de hand van topografische kaarten
 • De wisselwerking tussen wetenschap en maatschappij illustreren en een eigen standpunt innemen.

Je leert:

 • Een gesprek voeren:
  • zeggen dat je iets niet begrijpt en vragen wat iets betekent;
  • vragen stellen en beantwoorden;
  • gebruik maken van non-verbaal gedrag
  • een spreekplan opstellen;
  • het doel van het gesprek bepalen.
 • Een tekst lezen:
  • de hoofdgedachte mondeling en schriftelijk weergeven;
  • de betekenis van woorden afleiden;
  • een woordenboek of woordenlijst correct gebruiken.
 • Een eigen tekst schrijven/nakijken en daarbij een passende lay-out gebruiken.

Bij Lethas kan je kiezen uit een aantal beroepsopleidingen. In combinatie met de Aanvullende Algemene Vorming behaal je zo een diploma secundair onderwijs. Een goede opstap naar een nieuwe job dus!

Interesse in gevarieerd administratief werk in de gezondheidszorg? Dan past deze opleiding bij jou! Als je deze opleiding combineert met Aanvullende algemene vorming, dan behaal je het diploma secundair onderwijs.

Als medisch administratief bediende kan je aan het werk in een ziekenhuis, bij een dokter of in een groepspraktijk. Je beantwoordt de telefoon en je legt de afspraken vast voor consultaties en opnames. Je ontvangt de patiënten en zorgt voor de voorbereiding, de samenstelling, bijwerking en klassering van medische dossiers. Je beheerst de medische terminologie, zodat je deze kan gebruiken in brieven en verslagen. Meestal werk je alleen of in een klein team. Je staat voortdurend in contact met de patiënten en het medisch team.

In de opleiding ICT & administratie stomen we je klaar om optimaal in een administratieve job te kunnen functioneren.

 • Je leert bestanden organiseren en beheren zowel online als offline.
 • Je leert werken met Word, Excel, PowerPoint en Outlook Mail en Agenda en gebruikt elke tool voor de juiste administratieve taak.
 • Je leert tips en tricks om je administratieve werkomgeving beter te organiseren.
 • Je leert een presentatie geven.
 • Je gaat aan de slag met Access voor professionele doeleinden

Waar heb ik les?

Campus Rouppe

Rouppeplein 16

1000 Brussel

Wanneer start de opleiding ?

Er zijn in een schooljaar telkens 2 startmomenten: in september en in februari.

Wanneer heb ik les?

Je vindt de gedetailleerde lessenroosters hier.

Uurroosters Opleiding Boekhoudkundig Bediende

Vraag gerust meer uitleg of hulp. Samen met jou zoeken we naar een passend traject.

Hoeveel kost de opleiding?

De modules AAV zijn gratis. Je betaalt enkel een bijdrage voor het lesmateriaal.

Voor de modules van de beroepsopleiding betaal je maimaal €1.50 inschrijvingsgeld per lesuur, met een limiet van €300 per semester.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie zijn er reducties van het inschrijvingsgeld of andere financiële voordelen. Je betaalt een minimale bijdrage voor het cursusmateriaal.

Gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgeld: € 0,30 per lesuur ipv max. € 1,50 euro per lesuur

 • Voor werkzoekenden (of personen ten laste van een werkzoekende): bij VDAB kan je een vrijstelling aanvragen voor het volgen van studies wanneer je 312 dagen uitkeringsgerechtigd werkloos bent. Aanvragen doe je op het moment van je inschrijving op school. Wij zorgen voor de nodige formulieren. Je moet steeds aanwezig zijn en minstens 20u les volgen.
 • Voor personen met een handicap (of ten laste van een persoon met handicap)
 • Voor ex-cursisten van CBE, Centrum Basiseducatie

Volledige vrijstelling inschrijvingsgeld

 • Voor personen met een leefloon (of ten laste van iemand met een leefloon)
 • Voor asielzoekers met materiële hulp
 • Schoolverlaters in hun wachttijd

 • Kinderbijslag:

  Ben je jonger dan 25? Dan krijg je nog kinderbijslag als je minstens 17u per week les volgt en steeds aanwezig bent.

 • Schoolabonnement:

  Tot 25 jaar kan je schoolabonnementen voor het openbaar vervoer krijgen. Heb je een uitkering van het OCMW? Dan kan je met een voordeeltarief het openbaar vervoer gebruiken.

 • Educatief verlof: Werk je? Dan kan je educatief verlof aanvragen bij je inschrijving, na akkoord van je werkgever.
 • Vraag je educatief verlof tijdig aan bij de werkgever. Geef hem of haar een verklaring op eer dat jij geen diploma secundair onderwijs hebt. Je werkgever heeft die verklaring nodig voor een correcte aanvraag.
 • Vertel ons bij je inschrijving dat je educatief verlof aanvraagt.
 • Je krijgt daarna de nodige attesten via je docent.
 • Bij afwezigheden bezorg je steeds een officiële wettiging aan je docent (attest van dokter of werkgever). Deze wettigingen moet je ten laatste 14 dagen na de afwezigheid aan je docent geven. Doe je dat later, dan geldt de wettiging niet.
 • Je hebt recht op maximaal 180 uren. Deze uren moet je opnemen tussen de startdatum en laatste lesdatum van de opleiding.

Werk je in de privé-sector? Dan kan je Betaald Educatief Verlof aanvragen op voorwaarde dat je steeds aanwezig bent.

 • Opleidingscheques:

  Werk je? Dan kan je opleidingscheques aanvragen bij de VDAB. Zo kan je je inschrijvingsgeld en cursusgeld volledig recupereren. Vanaf 1 maart 2015 werd het gebruik van opleidingscheques gewijzgd. Als cursist TKO heb je in sommige gevallen recht op opleidingscheques voor

  Als je opleidingscheques aanvraagt, dan controleert VDAB automatisch in Mijn Loopbaan

 • welke scholingsgraad je hebt behaald;
 • of je een 'Attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan' (POP-attest) hebt.
 • Op basis daarvan krijg je wel of geen opleiidngscheques.
 • Heb je opleidingscheques aangekocht na 1 maart 2015? Dan mag je met opleidingscheques betalen voor de opleiding vermeld in je POP-attest of voor opleidingen uit de lijst van betaald educatief verlof.
 • Studentenkaart:

  Je kan een studentenkaart aanvragen bij het CVO waar je ingeschreven bent. In het volwassenonderwijs heb je geen recht op een studietoelage (zie ook: https://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_uitstroom2.php?age=2&var=VOLWSECO)In sommige gevallen kan je nog als jobstudent aan het werk (zie ook: http://onderwijs.vlaanderen.be/kinderbijslag-krijgen-als-cursist)

  • Je moet tussen 18 en 25 jaar oud zijn;
  • Tijdens het schooljaar of in de laatste zomervakantie van je studies mag je maximaal 240 uur per kwartaal werken als jobstudent;
  • Tijdens de zomervakantie tussen 2 schooljaren mag je onbeperkt werken als jobstudent.

Wanneer je het certificaat van je beroepsopleiding hebt gehaald in combinatie met AAV, heb je recht op een premie ter waarde van het inschrijvingsgeld van de opleiding.

ZO VRAAG JE DE PREMIE AAN

Je kan de premie aanvragen tot uiterlijk een jaar na het behalen van je diploma. Je stelt dan een aanvraagdossier samen. Dat bestaat uit:

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier;
 • Een kopie van het behaalde diploma;
 • Alle inschrijvingsfiches waarop vermeld staat hoeveel je hebt betaald voor de opleiding, ondertekend door het centrum of de centra waar je de opleiding geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd.

Het aanvraagdossier stuur je naar:

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs – 7A

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

Hou rekening met een mogelijke wachttijd van maximaal 6 maanden.

BEDRAG

Voor inschrijvingsgeld betaald vanaf het schooljaar 2015-2016:

 • Maximaal 300 euro per diplomagerichte beroepsopleiding  per semester of 600 euro per schooljaar.

Je krijgt alleen een terugbetaling voor het wettelijk inschrijvingsgeld dat je effectief betaald hebt voor de modules van de opleiding waarin je afstudeert:

 • Als je een (gedeeltelijke of volledige) vrijstelling van inschrijvingsgeld hebt gekregen, wordt hiermee rekening gehouden;
 • Bijkomende kosten voor cursusmateriaal krijg je niet terugbetaald;
 • Modules gevolgd in een andere opleiding krijg je niet terugbetaald.

Troeven van TKO op Lethas

✪ Je kan betaald educatief verlof aanvragen;

✪ Als werkzoekende kan je genieten van Actiris- of VDAB- voordelen;

✪ Je krijgt een intensieve begeleiding: geen afstandsonderwijs maar wel een persoonlijk contact met je leerkrachten;

✪ Je krijgt begeleiding naar verder / hoger onderwijs;

✪ Je krijgt begeleiding bij de zoektocht naar werk, via jobbeurzen, partners en contact met werkgevers.

Les volgen bij CVO Lethas is:

✪ les volgen in een flexibel traject op jouw maat;

✪ les volgen in hartje Brussel, bij een ervaren en enthousiast team;

✪ leren met digitale schoolborden en leerplatformen;

✪ extra ondersteuning als je moeite hebt met Nederlands;

Bij ons ben je geen nummer!

 

Lees meer over de Lethas troeven

Eerst volg je een infosessie. Vervolgens zoek je samen met een trajectbegeleider een traject op jouw maat. We praten ook over eventuele vrijstellingen, mogelijkheden, etc.

Schrijf je dus zo snel mogelijk in voor een infosessie! Dat kan via de telefoon, of je komt langs op ons secretariaat. Je kan ook online inschrijven.

TKO secretariaat: 

tko@cvolethas.be

 0493 93 27 70

Rouppeplein 16, 1000 Brussel (Zesde verdieping)

Voor het secretariaat moet je altijd eerst een afspraak maken.

Online inschrijven:

Klik hier om je online in te schrijven voor de infosessie!

Toelatingsvoorwaarden:

 • LEEFTIJD
  • Algemene Vakken (AAV):
  • Als je je inschrijft in september: je moet minimaal 18 jaar zijn of 18 jaar worden.
  • Als je je inschrijft in februari: je moet minimaal 18 jaar zijn.
  • Beroepsvakken (alle beroepsopleidingen): 
  • Je moet minimaal 16 jaar zijn.
  • Om via een VDAB-contract in te stappen, gelden andere leeftijdsvoorwaarden.
 • KENNIS NEDERLANDS:
 • De taal in alle vakken is Nederlands. Daarom moet je goed Nederlands spreken en schrijven voordat je kan starten. Het minimaal vereiste taalniveau voor Nederlands voor anderstaligen is een certificaat van Nederlands Richtgraad 2 (een deelcertificaat van Nederlands Richtgraad 2.4)

Kom op gesprek!

Wil je meer uitleg?
Een traject op jouw maat?
We nemen graag de tijd voor jou!

 

Wil je graag de opleiding volgen?

Op volgende data kan je een digitale infosessie volgen:

 • 20 april
 • 18 mei
 • 8 juni
 • 29 juni
 • 24 augustus
 • 31 augustus

Inschrijven kan via deze link.