Procedure voor het aanvragen van vrijstellingen

Opgelet: Dit gaat over vrijstelling van het volgen van modulen. Niet verwarren met "vrijstelling van inschrijvingsgeld"

Op basis van behaalde kwalificaties of bewijzen van bekwaamheid kan je vrijstellingen aanvragen. Een vrijstelling betekent dat je niet hoeft in te schrijven voor een module en geen examen hoeft af te leggen. Dit vrijgestelde opleidingsonderdeel resulteert dan ook niet in een attest.

Let wel: een EVK of bewijs van bekwaamheid geeft niet automatisch recht op vrijstelling. We kunnen oordelen dat een EVK niet of onvoldoende beantwoordt aan de criteria voor vrijstelling. Volgende elementen worden daarbij in rekening gebracht:

 • Inhoudelijke equivalentie m.b.t. de verworven competenties
 • Studiebelasting en –omvang, waar mogelijk uitgedrukt in studiepunten
 • Aard en niveau van de opleiding

Daarnaast dienen de bewijsstukken te voldoen aan volgende kwaliteitscriteria:

 • authentiek: ze vormen een bewijs van jouw presteren;
 • actueel: ze weerspiegelen je huidige niveau;
 • relevant: ze zijn voldoende toereikend om relevante elementen van de opleiding te dekken

Als je bv. beroepservaring mee in rekening brengt moet deze voldoen aan volgende criteria

 • kwantiteit: verwijzen naar een voldoende lange periode van activiteiten
 • variatie in contexten: verwijzen naar voldoende variatie in handelings- of opleidingscontexten

Hoe verloopt de procedure?

1. Je dient een aanvraag in. Per module ontvangen we een aanvraagformulier, een motivatiebrief en een portfolio met bewijsstukken. Je dient de aanvraag en je portfolio in op het secretariaat:

 • uiterlijk 14 september 2018 voor 12 u (procedure 1e semester)
 • uiterlijk 8 februari 2019 voor 12 u (procedure 2e semester)

2. We onderzoeken je aanvraag. Op basis van je portfolio vergelijken we jouw aangetoonde competenties met deze uit onze opleiding. Wij hebben daartoe een competentiematrix opgesteld die per module aangeeft aan welke basiscompetenties in de specifieke lerarenopleiding wordt gewerkt.

3. De directie afdeling SLO,  mevrouw V. Adams beslist of je een vrijstelling krijgt. Mogelijke uitkomsten zijn:

 • Er is een overeenkomst tussen je competenties en de basiscompetenties uit de aangevraagde module. We verlenen vrijstelling voor de aangevraagde module.
 • Het onderzoek is onvoldoende mogelijk omdat de ‘waarde’ van de stukken niet duidelijk is en/of omdat de stukken onvoldoende informatie bevatten of omdat het verband tussen de bewijsstukken en de basiscompetentie uit de module niet duidelijk is. We verlenen geen vrijstelling voor de module. Je kan eventueel een nieuwe aanvraag doen waarover we voor het volgende semester een uitspraak doen.
 • Uit het onderzoek is onvoldoende overeenstemming gebleken tussen de aangetoonde competenties en onze competentiematrix. We verlenen geen vrijstelling voor het opleidingsonderdeel.

Een week later word je verwittigd van de resultaten. Je kan dan op het secretariaat terecht voor eventuele vragen omtrent de beslissing.

Hoe bereid ik mijn aanvraag voor?

 • Je bekijkt de studiegids van de module waarvoor je een aanvraag wil doen en evalueert of je deze competenties beschikt. Vraag een studiegids aan op het secretariaat.
 • Je stelt een portfolio samen. Dit is een een overzichtelijke ordening van al je informatie en documenten die je als bewijs van je bekwaamheid inzet. Het portfolio zal in de procedure dus het basisdocument zijn waarmee je kan aantonen of je de gevraagde competenties bezit. Het is belangrijk dat je per competentie voldoende relevante bewijsstukken verzamelt. Voorbeelden van bewijsstukken zijn: getuigschriften, ECTS-fiches of andere beschrijvingen van opleidingsonderdelen, inhoudstafels van cursussen, evaluatieverslagen, papers, cv, stageverslagen, opleidingscertificaten,…
 • Je schrijft een motivatiebrief waarin je aantoont dat je de competenties van de module waarvoor je vrijstelling vraagt bezit. Zorg dat de verbanden duidelijk zijn voor degene die deze brief leest.

Wat bevat mijn aanvraag?

 • Vooreerst dien je een aanvraagformulier in per module waarvoor je vrijstelling wenst te verkrijgen.
 •  Daarna komt je motivatiebrief per module .
 • Tenslotte voeg je je portfolio toe per module.

Enkele aandachtspunten:

 • Motiveer en verzorg je aanvraag.
 • De context van onze opleiding is ‘het onderwijsveld’. Dit betekent dat eventuele competenties die je als ‘bewijsmateriaal’ wil inzetten, moeten verworven zijn binnen dit onderwijsveld.
 • Elke module bevat naast een theoretische component ook een praktijkcomponent. Besteedt daarom ook aandacht aan het motiveren van het praktijkgedeelte.
 • Vrijstellingen binnen het didactische competentiegebied worden slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan.

Wat is EVK?

EVK staat voor ‘Eerder Verworven Kwalificaties.’ Kwalificaties zijn creditbewijzen, getuigschriften of alle binnen- of buitenlandse studiebewijzen die aangeven dat een formeel leertraject met goed gevolg werd doorlopen. Er is slechts sprake van een kwalificatie wanneer bij het leertraject de doelen op voorhand vastliggen en deze uiteindelijk ook worden geëvalueerd. Je moet dus een examen hebben afgelegd dat uitmondde in een formeel attest. Een bewijs van deelname aan een vorming of opleiding is bijgevolg geen kwalificatie. Met de term "eerder" wil de overheid benadrukken dat het gaat om een kwalificatie die men al verworven heeft vóór de aanvang van de opleiding waar men de kwalificatie wil laten erkennen. Om te benadrukken dat de kwalificatie op een andere plaats werd verkregen, gebruikt men ook soms de term ‘elders’ verworven kwalificatie.

Wat is EVC?

EVC staat voor ‘Eerder Verworven Competenties’. Een competentie is een geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, verworven door middel van leerprocessen, waardoor iemand in staat is om effectieve kwaliteitsvolle prestaties te leveren gericht op een bepaalde functie of rol. De prestaties zijn zichtbaar in concrete handelingen en verbonden met een bepaalde context. Mensen verwerven, met andere woorden, ook competenties buiten het CVO, bijvoorbeeld via hun beroep.  De competenties waarvan sprake binnen onze lerarenopleiding situeren zich steeds in een onderwijscontext.